Prowadzący działalność zapłaci wyższą opłatę za odpady, nawet gdy zawiadomienie o tym otrzyma zwykłym listem.

Do naszej firmy trafiło zawiadomienie z urzędu gminy o nowej (wyższej) stawce opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Czy w sytuacji, gdy informację tę wysłano zwykłym listem, a nie poleconym ani nie za potwierdzeniem odbioru, podwyższona opłata jest wiążąca dla przedsiębiorcy?

Gmina może ustalić dla nieruchomości niezamieszkanych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do tej kategorii zalicza się m.in. miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Jest to zgodne z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.u.c.p.g.). Oznacza, że w przypadku przyjęcia przez radę gminy uchwały obejmującej wspomnianymi opłatami takie nieruchomości, ich właściciele są prawnie zobligowani do uiszczania tych opłat. Przy czym wysokość tych danin nie jest stała – może wzrastać, w zależności od różnych czynników. To rodzi pewne obowiązki po stronie gminy, związane z informowaniem o nowych (z reguły wyższych) stawkach.

W art. 6m ust. 2 wspomnianej ustawy postanowiono np., że – w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości takiej opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Wskazany przepis obliguje więc wójta gminy do zawiadomienia właściciela nieruchomości o nowej stawce opłaty za odbiór odpadów. Regulacje te jednak nie precyzują sposobu doręczenia wspomnianego zawiadomienia. W praktyce gminy stosują różne rozwiązania, a niektóre wysyłają zawiadomienia zwykłymi przesyłkami listowymi. Taka praktyka wysyłania wezwań jest kwestionowana. Przykładem może być wystąpienie pokontrolne RIO w Poznaniu z 4 sierpnia 2023 r. (znak WK-0911/8/2023), skierowane do jednej z gmin województwa wielkopolskiego. W tym dokumencie podano, że gmina wadliwie doręcza zawiadomienia o zmianie wysokości stawek opłaty za odpady komunalne, bo nie stosuje zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Jednak choć gmina nie powinna wysyłać do właścicieli nieruchomości zawiadomień o wyższej stawce zwykłą pocztą, to przedsiębiorca nie może ich ignorować, gdy nieruchomości związane z działalnością gospodarczą objęte są gminnym system odbierania odpadów. ©℗