Szykują się nowe standardy raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw objętych tym obowiązkiem na podstawie dyrektywy UE 2022/2464. Chodzi przede wszystkim o duże firmy, które muszą informować o wpływie ich działalności na klimat, środowisko, pracowników czy społeczności lokalne.

Jako potrzebę wprowadzenia zmian Komisja Europejska wskazuje konieczność ujednolicenia zasad raportowania wpływu działalności firm na ludzi i środowisko. Ujednolicone standardy mają zwiększyć jakość i transparentność przekazywanych informacji. Zdaniem KE ułatwią też ocenę wyników przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju przez inwestorów, organizacje pozarządowe czy konsumentów.

Standardy nie są jeszcze obowiązujące – czekają na przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę UE. Może to potrwać dwa miesiące z możliwością wydłużenia okresu o kolejne dwa. Decyzja zapadnie więc w połowie października lub najpóźniej w połowie grudnia. Zgodnie z art. 49(3b) dyrektywy 2022/2464 standardy nie mogą wejść w życie wcześniej niż 31 listopada.

Co się zmieni

Na zestaw 12 uniwersalnych standardów składają się dwa standardy przekrojowe oraz 10 standardów tematycznych. Dwa pierwsze to: ESSZR 1 określający „wymogi ogólne”, czyli zasady, które należy stosować przy raportowaniu przez firmy, oraz ESSZR 2 określający „ogólne informacje”, które mają zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od ich sektora działalności. Muszą być ujawnione niezależnie od tego, która kwestia zrównoważonego rozwoju jest rozważana.

Dodatkowe 10 standardów tematycznych obejmuje pięć standardów dotyczących kwestii środowiskowych, w tym: wpływ na klimat, zanieczyszczenia, zasoby wodne i morskie, różnorodność biologiczna i ekosystemy oraz wykorzystanie zasobów i gospodarka obiegu zamkniętego. Cztery standardy dotyczą kwestii społecznych, w tym własnych pracowników, ich udziału w łańcuchu wartości, wpływie na społeczności oraz konsumentów i użytkowników końcowych. Ostatni standard obejmuje kwestie zarządcze.

Zakres informacji wynikający z tych standardów jest oceniany przez pryzmat istotności. Oznacza to, że każda firma jest zobowiązana przekazać jedynie informacje „istotne” dla jej modelu biznesowego i działalności, może pominąć dane z jej punktu widzenia nieistotne.

ESSZR są zawarte w dwóch aneksach. Kluczowy jest przede wszystkim aneks I, który przedstawia minimalne wymogi dotyczące informacji, jakie jednostka powinna ujawnić w zakresie swoich polityki, działań, wskaźników oraz celów wraz z odpowiednimi wymogami dotyczącymi ujawniania „istotnych” informacji w tematycznych i sektorowych ESSZR.

Kto i kiedy musi raportować

Zgodnie z dyrektywą 2022/2464 raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju mają składać:

jednostki interesu publicznego, które wcześniej podlegały pod dyrektywę 2014/95/UE, czyli duże spółki giełdowe, duże banki i duże zakłady ubezpieczeń, zatrudniające ponad 500 pracowników (będą zobowiązane opublikować oświadczenie o zrównoważonym rozwoju w 2025 r. za rok obrotowy 2024),

duże spółki, w tym duże spółki giełdowe spoza UE, spełniające przynajmniej dwa z trzech kryteriów – suma bilansowa min. 20 mln euro, przychody ze sprzedaży 40 mln euro i/lub średnio 250 pracowników zatrudnionych w roku obrotowym (będą zobowiązane opublikować oświadczenie o zrównoważonym rozwoju w 2026 r. za rok obrotowy 2025),

małe i średnie jednostki, zdefiniowane w art. 3 ust. 2 i 3 dyrektywy 2013/24/UE, w tym MŚP spoza UE notowane na giełdzie (będą zobowiązane rozpocząć publikowanie oświadczeń o zrównoważonym rozwoju w 2027 r. za rok obrotowy 2026).

Wobec części firm z sektora MŚP notowanych na giełdzie możliwe będzie przesunięcie raportowania na 2029 r. Podobnie będzie w przypadku przedsiębiorstw spoza UE, które generują ponad 150 mln euro rocznie i które mają oddział w UE o obrocie przekraczającym 40 mln euro lub spółkę zależną będącą dużą spółką lub MŚP giełdowym.©℗