Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego powoduje konieczność zwrotu pełnej kwoty subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 – wynika ze stanowiska Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT).

Takiej odpowiedzi udzieliła wiceminister Kamila Król na interpelację poselską nr 39 828. Inaczej przepisy interpretował jej autor, czyli poseł Tomasz Siemoniak (KO).

Do jego biura zgłosili się przedsiębiorcy, którzy korzystali z subwencji z rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”. Dostali oni od PFR wezwanie do zwrotu wsparcia w pełnej wysokości. Fundusz uzasadniał swoje stanowisko zapisem w regulaminie programu, według którego subwencja podlega zwrotowi w pełnej wysokości w przypadku otwarcia likwidacji przedsiębiorcy lub otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w ciągu 12 miesięcy od przyznania środków.

„Wskazać należy, że przedsiębiorcy otrzymujący wsparcie finansowe zawierali umowy z PFR, w których taki warunek nie był zapisany, a jedynie we wspomnianym regulaminie. Tym samym nie sposób przyjąć, że regulamin jest spójny z zawartymi umowami” – napisał poseł Siemoniak w interpelacji.

Resort rozwoju nie zgadza się z tym zarzutem. „Stosownie do treści umowy o subwencję finansową (par. 11 ust. 5) zawieranej przez przedsiębiorcę w ramach Tarczy Finansowej 1.0. regulamin stanowi integralną część tej umowy” – przypomniała wiceminister Król.

Druga wątpliwość posła dotyczyła definicji uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Zostało ono wprowadzone w 2020 r. ustawą wprowadzającą tarczę 4.0 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2141.). Tomasz Siemoniak stał na stanowisku, że nie jest to postępowanie restrukturyzacyjne sensu stricto, którego otwarcie skutkuje koniecznością zwrotu subwencji. Przytoczył zapis regulaminu Tarczy Finansowej PFR 1.0, który termin „prawo restrukturyzacyjne” każe rozumieć na gruncie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2309), a nie na gruncie ustaw antycovidowych.

MRiT również w tym punkcie nie zgadza się z przedstawioną przez posła interpretacją. Wskazuje na art. 15 ust. 1 ustawy wprowadzającej tarczę 4.0, z którego wynika, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest prowadzone na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego, ze zmianami wynikającymi z przepisów ww. ustawy. „A zatem uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, jako szczególna postać postępowania o zatwierdzenie układu, jest postępowaniem restrukturyzacyjnym w rozumieniu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, co znajduje potwierdzenie w doktrynie prawa” – napisała Kamila Król.

Na pytanie o formy pomocy dla przedsiębiorców zobligowanych do zwrotu subwencji wiceminister odpowiedziała, że istnieje możliwość wystąpienia do PFR (lub podmiotów wykonujących czynności windykacyjne w imieniu funduszu i na jego rzecz) o restrukturyzację zadłużenia – warunkiem jest m.in. dokonanie wpłaty uwierzytelniającej oraz pozytywna weryfikacja wartości pomocy de minimis. Możliwy jest też kontakt z PFR w celu ustalenia dogodnego terminu spłaty – przypomina wiceminister.

Z odpowiedzi na interpelację wynika, że decyzję wzywającą do zwrotu pełnej kwoty subwencji finansowej Tarczy Finansowej PFR 1.0. otrzymało 2256 beneficjentów (według stanu na 23 marca br.). PFR nie prowadzi statystyk dotyczących powodów wydawania takich decyzji. ©℗