Członek zarządu spółki nie powinien podejmować czynności, które mogłyby jej szkodzić. Za działanie na szkodę spółki może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Jakich zatem standardów musi przestrzegać, aby uniknąć takiego niebezpieczeństwa? Na pytanie odpowiada dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW.

W przypadku sprzeczności interesów spółki i członka zarządu ten ostatni powinien ujawnić zaistniałą sytuację. Jego obowiązkiem jest też wstrzymanie się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. W protokole należy wtedy zaznaczyć, z jakich względów zaniechał on działania w imieniu spółki. Podobne obowiązki spoczywają na członku zarządu, gdy zaistnieje sprzeczność interesów spółki z interesami jego współmałżonki, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście. Dochowanie tej procedury eliminuje podejrzenia o stronniczość, ponieważ zostaje wykluczona możliwość kierowania zarzutów w stosunku do członka zarządu przez osoby trzecie bądź wspólników.
Chodzi o to, że dokonanie czynności prawnej przez członka zarządu spółki, pomimo istnienia sprzeczności interesów, nie skutkuje jej nieważnością. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z 5 października 2022 r. (sygn. akt II CSKP 575/22). Niezależnie od tego, jakie standardy obowiązują w stosunkach wewnętrznych między zarządem a spółką, kompetencje do jej reprezentowania nie mogą być ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Nie można oczekiwać od kontrahenta spółki, żeby badał, czy interesy członka zarządu są zgodne z interesami spółki. Osoba trzecia nie może również wymusić na członku zarządu, aby ujawnił tę sprzeczność. Skuteczne wobec osób trzecich mogą być tylko ustawowe ograniczenia uprawnień członków zarządu do reprezentowania spółki.
Dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW / nieznane
Interesy są sprzeczne, jeżeli zachodzi między nimi konkurencyjność. Jest tak wtedy, gdy realizacja interesu po stronie spółki wpływa na interes członka zarządu lub osób z nim powiązanych. Członek zarządu powinien więc założyć, że sprzeczność zachodzi w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek konkurencyjności wspomnianych interesów.
Not. KT