W takich sytuacjach często rekomenduje się skorzystanie z postępowania o zatwierdzenie układu. Na czym polega ta procedura? Odpowiada Agata Okorowska radca prawny, Kancelaria Law-Taxes.pl.

W praktyce zdarza się, że przedsiębiorcy, którzy mają nawet niewielkie zadłużenie, w pewnym okresie nie są w stanie go spłacać. W takich sytuacjach często rekomenduje się skorzystanie z postępowania o zatwierdzenie układu. Na czym polega ta procedura?
Sprowadza się ona do zawarcia przez zadłużonego przedsiębiorcę układu ze swoimi wierzycielami. Zanim jednak do tego dojdzie, konieczne jest powołanie doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu. Zadłużona firma przygotowuje razem z nim propozycje układowe, które mogą obejmować odroczenie terminu spłaty zobowiązań, rozłożenie ich na raty, redukcję czy zmianę zabezpieczeń wierzytelności. Następnie te propozycje są przedstawiane wierzycielom. Warto podkreślić, że w toku postępowania dłużnik zachowuje prawo do zarządzania swoim majątkiem oraz do dokonywania zarówno czynności zwykłego zarządu - związanych z jego przedsiębiorstwem - jak i przekraczających go.
Niestety, postępowanie o zatwierdzenie układu nie wstrzymuje toczących się postępowań egzekucyjnych. W tej procedurze sąd nie wydaje orzeczenia o otwarciu postępowania, a jest jedynie informowany o tym, że jest ono prowadzone pod nadzorem nadzorcy.
Warto podkreślić, że dłużnik samodzielnie określa tzw. dzień układowy, który otwiera postępowanie restrukturyzacyjne. Na ten dzień jest sporządzany przez nadzorcę spis wierzytelności objętych układem i od niego biegnie trzymiesięczny termin na zebranie głosów wierzycieli.
Układ zostaje przyjęty, jeżeli zaakceptuje go większość wierzycieli uprawnionych do głosowania, posiadających co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności. Przy głosowaniu w grupach taki wynik musi zostać osiągnięty w każdej z grup. Jeśli za układem wypowie się wymagana większość wierzycieli, nadzorca stwierdza jego przyjęcie. Następnie przedstawia on wynik sądowi. Natomiast sąd wydaje orzeczenie w przedmiocie zatwierdzenia układu. Jak z tego wynika, udział sądu w tym postępowaniu jest marginalny i sprowadza się do zatwierdzenia układu zawartego przez dłużnika z wierzycielami.
ikona lupy />
Agata Okorowska radca prawny, Kancelaria Law-Taxes.pl / Materiały prasowe