Przepisy prawa restrukturyzacyjnego i regulacje mające na celu łagodzenie skutków pandemii COVID-19 przewidują rozwiązania, dzięki którym przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością mogą uniknąć ogłoszenia upadłości. Jak skorzystać z tych możliwości? Kwestię wyjaśnia Agata Okorowska radca prawny, Kancelaria Law-Taxes.pl.

ikona lupy />
Agata Okorowska radca prawny, Kancelaria Law-Taxes.pl / Materiały prasowe
Restrukturyzacja daje możliwość wstrzymania prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zawarcia z wierzycielami układu, który dzięki redukcji zobowiązań i odroczeniu ich płatności czy konwersji wierzytelności pozwoli przedsiębiorcy wyjść z kryzysowej sytuacji. Warunkiem przeprowadzenia restrukturyzacji jest zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz zobowiązań, które powstały już po jego otwarciu. Kluczowe jest też przygotowanie rozsądnych propozycji spłaty wierzycieli wraz z możliwym do realizacji planem restrukturyzacji. To wierzyciele decydują bowiem, czy zagłosują za układem i czy w efekcie zostanie on przyjęty. Propozycje układowe powinny zapewniać pokrycie wierzytelności w stopniu wyższym niż oczekiwane w postępowaniu upadłościowym.
Każde z postępowań restrukturyzacyjnych wszczynane jest na wniosek przedsiębiorcy. Wybór właściwego postępowania zależy od sytuacji dłużnika i jego oczekiwań. Postępowanie o zatwierdzenie układu oraz o zatwierdzenie układu zawieranego w trybie uproszczonej restrukturyzacji, a także przyspieszone postępowanie układowe dostępne są dla dłużników, których suma wierzytelności spornych nie przekracza 15 proc. Są to rozwiązania idealne dla podmiotów, którym zależy na ochronie przed egzekucjami oraz szybkim i niedrogim postępowaniu, z uwagi na istniejące bądź oczekiwane w bliskiej przyszłości kłopoty finansowe. Zależnie od wybranej procedury sąd wskazuje, bądź dłużnik sam wybiera, nadzorcę układu, z pomocą którego przygotowuje plan wyjścia z kłopotów i pod nadzorem którego zrealizuje zatwierdzony układ. Ingerencja sądu w te postępowania jest nieznaczna. Dłużnicy z wyższym wskaźnikiem wierzytelności spornych oraz wymagający istotnych zmian muszą zadowolić się postępowaniem układowym i sanacyjnym.
Not. KT