Sprawami dotyczącymi m.in. praw własności przemysłowej, znaków towarowych, patentów czy wzorów użytkowych zajmują się specjalne sądy. Działają one w formie wydziałów własności intelektualnej. Czym charakteryzuje się postępowanie przed tymi sądami?

ikona lupy />
Małgorzata Furmańska radca prawny JWP Rzecznicy Patentowi / Materiały prasowe
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jeżeli wartość sporu przekracza 20 tys. zł, to np. przedsiębiorca będący stroną w takiej sprawie musi mieć profesjonalnego pełnomocnika: adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego. Oprócz reprezentowania klienta przed sądem pełnomocnik wspiera go również w przygotowaniu merytorycznej argumentacji oraz czuwa nad tym, aby zostały spełnione wymogi formalne, w szczególności przygotowane właściwe dowody.
Doświadczenie wskazuje bowiem, że przedsiębiorca, którego prawa są naruszane, ma często duże trudności w zgromadzeniu istotnych dowodów, gdyż zwykle niezbędne dokumenty i informacje są w posiadaniu strony naruszającej jego interesy. Dlatego przepisy umożliwiają w takich sprawach sięgnięcie do szczególnych instrumentów, aby łatwiej zgromadzić niezbędne dowody. Wnioskując o wyjawienie i dostarczenie środka dowodowego, strona dochodząca swoich racji może np. uzyskać wszelkie potrzebne jej dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe niezbędne do ujawnienia okoliczności naruszenia prawa.
Jednocześnie można skorzystać ze szczególnych rodzajów powództwa. Jest to powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Obejmuje ono żądanie unieważnienia lub wygaśnięcia tych praw. Wcześniej konieczne było wszczynanie osobnych postępowań przed Urzędem Patentowym. Ponadto można wystąpić z powództwem o ustalenie, że określone czynności nie naruszają określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Tym samym przedsiębiorcy planujący inwestycje lub rozwinięcie działalności unikają znaczących kosztów, jakie ponieśliby w przypadku naruszenia cudzych praw. Chcąc rozpocząć takie postępowanie, zainteresowany przedsiębiorca musi jednak udowodnić istnienie jego interesu prawnego.
Not. KT