Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jeżeli wartość sporu przekracza 20 tys. zł, to np. przedsiębiorca będący stroną w takiej sprawie musi mieć profesjonalnego pełnomocnika: adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego. Oprócz reprezentowania klienta przed sądem pełnomocnik wspiera go również w przygotowaniu merytorycznej argumentacji oraz czuwa nad tym, aby zostały spełnione wymogi formalne, w szczególności przygotowane właściwe dowody.
Doświadczenie wskazuje bowiem, że przedsiębiorca, którego prawa są naruszane, ma często duże trudności w zgromadzeniu istotnych dowodów, gdyż zwykle niezbędne dokumenty i informacje są w posiadaniu strony naruszającej jego interesy. Dlatego przepisy umożliwiają w takich sprawach sięgnięcie do szczególnych instrumentów, aby łatwiej zgromadzić niezbędne dowody. Wnioskując o wyjawienie i dostarczenie środka dowodowego, strona dochodząca swoich racji może np. uzyskać wszelkie potrzebne jej dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe niezbędne do ujawnienia okoliczności naruszenia prawa.