Z opisu należy wnioskować, że w gminie podjęto decyzję o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne. Uchwała tego rodzaju jest przyjmowana na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z przepisu wynika, że rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Jest to więc uchwała fakultatywna, którą rada gminy może podjąć, aczkolwiek nie ma takiego obowiązku. Jednak jej przyjęcie wiąże się z obowiązkiem uiszczania opłat właśnie z nieruchomości niezamieszkałych. Ma to normatywną podstawę w art. 6h pkt 3 wskazanej ustawy, gdzie postanowiono, że „opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani ponosić właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o której mowa w art. 6c ust. 2”.
Wymogi wobec właściciela