Tymczasem ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105; dalej: u.p.k.), która zawiera definicję „umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa” w art. 3 ust. 1 pkt. 10, stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł. Powstaje zatem pytanie: czy ustawa o wyrobach medycznych zakazuje sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa wszystkich wyrobów medycznych, czy tylko tych do wartości 50 zł? Ma to istotne znaczenie dla wielu firm. Omawiany zakaz dotknie bowiem nie tylko te podmioty, które działały w sposób nieuczciwy (np. mające na celu zbycie po zawyżonych cenach kiepskiej jakości ciśnieniomierzy czy lamp do naświetlań na pokazach czy wycieczkach), lecz także te działające uczciwie, które opierały swój model sprzedaży na docieraniu wprost do potrzebujących pacjentów, np. w hospicjach, na targach itp. O stanowisko poprosiliśmy m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który był inicjatorem przepisu, oraz kilku ekspertów prawa farmaceutycznego i praw konsumentów. UOKiK uważa, że przepisy trzeba czytać literalnie. Nie wszyscy się z nim jednak zgadzają.

opinie ekspertów