W tekście przeczytasz o tym:

• Czy każda grupa spółek będzie obowiązkowo podlegać nowym przepisom holdingowym

• Jak zmienią się uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych w spółkach kapitałowych

• Jakie uprawnienia informacyjne i nadzorcze będzie miała spółka dominująca

• Jaka będzie odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej spółki zależnej za niewykonanie wiążącego polecenia spółki dominującej

• Na czym będzie polegało prawo przymusowego wykupu i odkupu udziałów lub akcji wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych

Z kolei pozostałym nowościom z nowelizacji muszą się przyjrzeć niemal wszystkie spółki kapitałowe. Do najważniejszych należą przepisy, które zwiększają uprawnienia rad nadzorczych - otrzymają one wiele nowych ustawowych narzędzi do kontroli zarządu, a ich kompetencje znacznie wzrosną. Nowe przepisy równocześnie nałożą dodatkowe obowiązki na zarządy podmiotów. Przy okazji w nowelizacji doprecyzowano też m.in. zasady liczenia kadencji członków zarządu czy podpisywania protokołów z posiedzeń zarządu. Co jednak istotne, akcjonariusze będą mogli niektóre nowe przepisy wyłączyć lub ograniczyć w statutach, a wspólnicy - nie przewidywać ich w umowach sp. z o.o. W efekcie w setkach tysięcy spółek kapitałowych konieczne jest dokonanie możliwie jak najszybciej rewizji funkcjonującego ładu korporacyjnego i podjęcie decyzji o jego dalszym kształcie. A zatem: działania czas zacząć!