Prowadzę firmę cateringową, w 2021 r. jeden z moich pojazdów miał wypadek i został całkowicie zniszczony. Przed wznowieniem polisy na kolejny rok nie zdążyłem wyrejestrować tego auta i firma ubezpieczeniowa pozwała mnie do sądu, domagając się kilku tysięcy złotych składki OC za kolejny odnowiony okres ubezpieczenia. Czy powinienem ją zapłacić? Czy jest szansa, że sąd uchyli obowiązek zapłaty?
Kwestię umów ubezpieczeniowych reguluje m.in. art. 805 kodeksu cywilnego. W artykule tym m.in. postanowiono, że „przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę”. W kontekście sytuacji opisanej przez czytelnika na uwagę zasługuje również art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych). Zgodnie z tą regulacją jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, „uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy”. W opisywanym przypadku umowa ubezpieczenia OC uległa przedłużeniu wskutek braku aktywności po stronie przedsiębiorcy w zakładzie ubezpieczeń, który po prostu nie dokonał formalnego wypowiedzenia wspomnianej umowy, co skutkowało właśnie odnowieniem się polisy na kolejny okres.