Członkowie zarządu oraz rady nadzorczej spółki Enea Operator są osobami pełniącymi funkcje publiczne i uzyskiwane przez nich wynagrodzenie jest jawne.

Trudno też uznać, by proste dane na temat zarobków osiąganych w jednym miesiącu mogły stanowić informację przetworzoną – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Enea Operator należy do grupy Enea, w której większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa. Sądy administracyjne wielokrotnie w swym orzecznictwie potwierdzały już, że wynagrodzenie osób zarządzających takimi firmami stanowi informację publiczną. Władze spółki Enea Operator uznały jednak inaczej. W odpowiedzi na wniosek o ujawnienie wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej osiągniętych w maju 2020 r. oraz maju 2021 r. odmówiły podania tych informacji. Stwierdziły, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, a dodatkowo prywatność członków tych organów jest chroniona przez RODO. Gdy wnioskodawca złożył odwołanie, spółka oznajmiła mu, że chodzi o informacje przetworzone i zażądała wykazania „szczególnej istotności żądanej informacji dla interesu publicznego”. Następnie zaś umorzyła postępowanie.
WSA w Poznaniu nie miał najmniejszych wątpliwości, że spółka powinna udostępnić żądane informacje i nie może zasłaniać się ani tajemnicą przedsiębiorstwa, ani też RODO. Przypomniał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) do udostępnienia informacji publicznej zobowiązane są nie tylko władze publiczne, ale i inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Te ostatnie należy rozumieć jako powszechne, użyteczne dla ogółu. Wykonywanie zadań publicznych wiąże się z realizacją podstawowych publicznych praw obywateli. Dostęp do energii energetycznej jest jednym z takich praw. Dystrybucja tejże energii ze względu na jej znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego i poziomu życia obywateli, a tym samym urzeczywistniania dobra wspólnego, o którym mowa w art. 1 konstytucji RP, są więc zadaniami publicznymi, co wielokrotnie już przesądzono w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Skład orzekający przypomniał też, że w przypadku gospodarowania środkami publicznymi (Skarb Państwa dysponuje większością udziałów w spółce matce Enei Operatora) możliwość zastrzeżenia danej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest ograniczona przez przepisy ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). Z jej art. 33 wynika zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi. Z kolei art. 35 stanowi, że nie można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych „z wyłączeniem informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych posiadających wartość gospodarczą” lub ze względu na istotny interes publiczny lub ważny interes państwa.
„Biorąc powyższe pod uwagę, nie sposób uznać, by informacja dotycząca wynagrodzeń członków organów przedmiotowej spółki mogłaby zostać uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa” – podsumował sąd w uzasadnieniu wyroku.
Zdaniem WSA w Poznaniu żądanych od spółki danych nie można również uznać za informację przetworzoną. Jest to informacja prosta, czyli taka, którą spółka może udostępnić w takiej formie, w jakiej ją posiada, przy czym jej wyodrębnienie ze zbiorów informacji (rejestrów, zbiorów dokumentów, akt postępowania) nie jest związane z koniecznością ponoszenia kosztów osobowych lub finansowych, trudnych do pogodzenia z bieżącą działalnością podmiotu.
„Sąd wskazuje, że z informacji publicznie dostępnych na stronie internetowej spółki w zakładce BIP wynika, że rada nadzorcza spółki liczy sześć osób, a zarząd pięć osób. Tym samym przygotowanie informacji o wynagrodzeniu (...) w maju 2020 r. i w maju 2021 r. nie powinno być dla spółki znacznym obciążeniem. Wnioskodawca nie żądał szczególnej formy udostępnienia tych informacji, więc przygotowanie prostego zestawienia takich danych nie może zostać uznane za wytworzenie informacji przetworzonej” – podsumowano uzasadnienie wyroku. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 24 marca 2022 r., sygn. akt IV SA/Po 1043/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia