Otrzymaliśmy pismo z miasta, w którym burmistrz poinformował nas o zmianie stawki za odbiór odpadów. Stawka ma być podwyższona od 1 maja. Podano w nim, że w marcu br. wzrósł dochód rozporządzalny, który jest punktem wyjścia dla ustalania stawek za odpady komunalne, w tym również za odpady z punktów handlowych, które prowadzi nasza spółka. Czy burmistrz miał do tego prawo? Nie dostaliśmy żadnej decyzji.

Z opisu wynika, że chodzi o tzw. nieruchomości niezamieszkane, czyli m.in. służące działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.u.c.p.g.) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. Przez zadeklarowaną liczbę pojemni ków lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b u.u.c.p.g. albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.
Zmiana wysokości stawki
Co ważne, wspomniane opłaty mogą być kształtowane w pewnych granicach przez gminy, a ściślej rzecz ujmując – przez radę gminy. Na uwagę zasługuje art. 6k ust. 2a pkt 5 u.u.c.p.g., gdzie postanowiono, że rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3, wynoszą za każdy miesiąc 1,3 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. Miasto miało zatem prawo do podwyższenia stawek za opłaty komunalne, również wobec nieruchomości niezamieszkanych.
W opisanej sytuacji burmistrz argumentował wzrost opłaty wzrostem przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego. Jego argumenty są trafne, ponieważ rzeczywiście na mocy obwieszczenia z 30 marca 2022 r. prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę ogółem w 2021 r. (M.P. poz. 377) przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę ogółem w 2021 r. wyniósł 2061,93 zł. Rok wcześniej była to zaś kwota 1919 zł. Różnica jest więc widoczna i z tej perspektywy miasto mogło podwyższyć opłaty, licząc nowy poziom 1,3 proc. przeciętnego dochodu rozporządzalnego.
Co zaś się tyczy formalności związanych z podwyższeniem ww. opłaty, to tryb ten jest uproszczony. Gmina stosuje specjalny przepis (art. 6m ust. 2a u.u.c.p.g.), w którym postanowiono, że w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podanej w zawiadomieniu wysokości. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Skarga do sądu administracyjnego
Zatem z powyższego wynika, że burmistrz miasta postąpił prawidłowo, gdyż w przypadku podwyższenia opłaty nie wydaje się formalnej decyzji o nowej wysokości opłaty za odpady. Przepis wymaga jedynie poinformowania o tej nowej wysokości opłaty. Skoro więc tego dopełniono, to nie ma podstaw do podważenia działania burmistrza.
Spółka może jednak rozważyć inny sposób postępowania, jeśli zamierza kwestionować wysokość podwyżek. Może zaskarżyć w trybie art. 101 ustawy z o samorządzie gminnym nie samo pismo burmistrza, ale uchwałę rady gminy, którą wprowadziła wyższe stawki. Spółka powinna zatem rozważyć możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.©℗
Zapraszamy do zadawania pytań fip@gazetaprawna.pl
Podstawa prawna
• art. 6j ust. 3, art. 6k ust. 2a pkt 5, art. 6m ust. 2a, art. 6r ust. 3 i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)
• art. 101 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 583)