Marcin Nagórek, radca prawny
Czytelnik prowadzi działalność związaną z niepublicznym przedszkolem, zapewne więc uzyskuje dotacje przyznawane w trybie specjalnej uchwały rady gminy. Kompetencja rady w tym zakresie wynika z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ta regulacja m.in. stanowi, że „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (…) oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji”.