Szykujecie nowe przepisy dotyczące planowania przestrzennego. Zgodnie z zapowiedziami z minionej zimy wprowadzacie plan ogólny jako akt prawa miejscowego (w miejsce studium), określającego tereny możliwe do zabudowy, ograniczające ją lub jej zakazujące. Kiedy prawo się zmieni?
W ostatnim czasie intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem projektu zmiany ustawy. Jest on już gotowy i został przekazany do szerokich prekonsultacji. Liczymy na duże zaangażowanie, aby wspólnie z zainteresowanymi nadać przepisom ostateczny kształt. Chcemy, by zmiana weszła w życie w 2022 r., a najpóźniej 1 stycznia 2023 r.
Podstawowym elementem jest zastąpienie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planami ogólnymi. Studium to bardzo obszerny i kosztowny dokument określający politykę przestrzenną gminy, który niestety nie wpływa np. na wydawane decyzje o warunkach zabudowy (WZ). W zamian wprowadzimy obowiązkowe plany ogólne. Będą one uchwalane dla całej gminy, a ich szczegółowość będzie zależeć od poszczególnych gmin. Plany ogólne będą określać zarówno obszary predysponowane do zabudowy, jak i obszary, na których zabudowa powinna być ograniczona. Istotne są również wprowadzane standardy dostępności infrastruktury społecznej zawierające odległości nowej zabudowy mieszkaniowej od obiektów realizujących usługi publiczne, takie jak np. szkoły czy zieleń publiczna.
Zakładamy, że każda gmina uchwali plan ogólny do 2026 r. Będzie on prawem miejscowym, będzie też podlegał konsultacjom społecznym. Dzięki zmianom w ustawie wszystkie dokumenty planistyczne tworzone w gminie będą spójne. Co istotne, obecne plany miejscowe zachowają swoją ważność. Dążymy także do tego, aby oba rodzaje planów miały ustandaryzowaną formę, tak aby łatwiej można było z nich korzystać. Chcemy bowiem, by plany docelowo były dostępne w cyfrowej formie dla wszystkich zainteresowanych. Zapewniamy także odpowiedni czas gminom, aby zapewnić wysoką jakość opracowań przygotowywanych na podstawie zmienionych przepisów, również pod kątem jakości danych przestrzennych.