Resort przypomina, że rozwiązania przewidziane w nowelizacji w istotny sposób wpłyną na zmianę dotychczasowego funkcjonowania spółdzielni. Chodzi tu zwłaszcza o wprowadzenie zasady kadencyjności zarządu spółdzielni, jej prezesa czy wybieranie członków zarządu przez walne zgromadzenie.
– Podczas konsultacji społecznych i międzyresortowych do projektu zostało zgłoszonych wiele opinii, w szczególności przez organizacje reprezentujące spółdzielnie mieszkaniowe, jak również podmioty zrzeszające członków spółdzielni. Obecnie trwa ich analiza, jak również wprowadzane są nowe rozwiązania, o których uwzględnienie zabiegała strona społeczna – wskazuje resort w odpowiedzi na pytania DGP.
Ministerstwo Rozwoju podkreśla też, że istotne jest, by nowelizacja z jednej strony wzmocniła prawną pozycję członków spółdzielni, a z drugiej – by zarządzanie spółdzielniami przebiegało sprawniej. Dlatego możliwe, że po raz drugi zwróci się o ocenę proponowanych rozwiązań.
Reklama
– Ze względu na wagę nanoszonych zmian niewykluczone jest poddanie projektu ponownym konsultacjom społecznym i międzyresortowym – zaznacza resort.
Przypomnijmy, że nowelizacja ma wprowadzić istotne zmiany, jednak część z nich budzi wątpliwości zarówno spółdzielców, jak i prawników. Do zaproponowanych rozwiązań zdążyła się już odnieść Krajowa Rada Spółdzielcza, która oceniła, że projekt jest na tyle nietrafiony (a wręcz szkodliwy), że nie powinien być dalej procedowany. Jako najbardziej kontrowersyjny oceniono pomysł, by wprowadzić możliwość głosowania poza walnym zgromadzeniem.
Wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 3/19), na mocy którego w czerwcu br. przestały obowiązywać niekonstytucyjne przepisy. Chodzi o pomyłkę ustawodawcy, przez którą pozbawiono prawa do bycia członkiem spółdzielni wiele osób. Samo wyrugowanie wadliwych regulacji nie załatwiło sprawy, dlatego kwestia ta miała być jednym z istotnych elementów nowelizacji. Na potrzebę udoskonalenia proponowanego kształtu projektu wskazywało już jednak Rządowe Centrum Legislacji. W opinii przekazanej resortowi eksperci RCL podkreślili, że istnieje ryzyko wtórnej niekonstytucyjności i stworzenia po raz kolejny arbitralnych przesłanek odzyskiwania członkostwa w spółdzielni z mocy prawa.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie opiniowania