Mikro, małe i średnie firmy mogą zdobyć do 200 tys. euro bezzwrotnej dotacji. Łącznie do wzięcia jest 5,5 mln zł. Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie innowacyjnych inwestycji

Sieć otwartych innowacji to projekt ARP, którego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w transferze nowych technologii do ich biznesów. Program dofinansowywany jest z unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach ogłaszanych konkursów wyłaniane są firmy, którym udzielana jest pomoc przy wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań oraz wypłacane dofinansowanie na część poniesionych wydatków na zakup licencji lub praw własności do innowacyjnej technologii. Od 8 września ruszył nabór wniosków w piątej już edycji konkursu.
MSP mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak: patenty lub zgłoszenia patentów, wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych itp.), prawa do chronionych odmian roślin, topografia układów scalonych, know-how.
Minimalna wartość dofinansowania wynosi 150 tys. zł, natomiast maksymalna to 200 tys. euro. Przy czym można uzyskać zwrot do 70 proc. wydatków kwalifikowanych. Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja oraz od wielkości firmy. I tak na największy zwrot kosztów, właśnie w wysokości wspomnianych 70 proc. wydatków kwalifikowanych, mogą liczyć mikro i małe firmy w województwach wschodniej Polski (warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim), średnie firmy z tych województw mogą zaś dostać grant w wysokości 65 proc. poniesionych wydatków. Dla porównania np. w województwie wielkopolskim czy śląskim wskaźniki wsparcia wynoszą odpowiednio 45 proc. wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych firm oraz 35 proc. dla firm średnich. Grant może być udzielony w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis.
Do czterech poprzednich edycji zgłosiło się ponad 360 firm, z czego do tej pory 108 otrzymało dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 38 mln zł. W porównaniu do konkursu nr 4 obecny konkurs nie będzie podzielony na rundy, będzie miał charakter otwarty. Nowością będzie również informowanie każdego dnia roboczego po godz. 10.00 przez ARP SA na stronie internetowej projektu, o liczbie wniosków, jakie wpłynęły do agencji za pośrednictwem systemu ISOP lub poczty elektronicznej i wartości wnioskowanego dofinansowania, według stanu na godzinę 23.59 dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień opublikowania informacji.
– Takie działanie podyktowane jest m.in. tym, że ARP SA może zawiesić nabór, w przypadku gdy wartość dofinansowania liczona na podstawie złożonych wniosków przekroczy 150 proc. środków przeznaczonych na konkurs – wyjaśnia Andrzej Domański, wicedyrektor Biura Projektów Innowacyjnych ARP SA. – Budżet piątej edycji konkursu to 5,5 mln zł, ale kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów może zostać zwiększona – dodaje wicedyrektor.
Wniosek można złożyć w generatorze wniosków na stronie www.siecotwartychinnowacji.pl. Pytania można kierować do ARP SA, m.in. na adres poczty elektronicznej: soi@arp.pl oraz telefonicznie pod numerami infolinii: tel. (22) 695 37 38 w godz. 8.00–13.00; tel. (22) 695 36 87 w godz. 13.00–16.00.
Nabór wniosków potrwa do 15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków. ©℗