Sieć otwartych innowacji to projekt ARP, którego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w transferze nowych technologii do ich biznesów. Program dofinansowywany jest z unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach ogłaszanych konkursów wyłaniane są firmy, którym udzielana jest pomoc przy wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań oraz wypłacane dofinansowanie na część poniesionych wydatków na zakup licencji lub praw własności do innowacyjnej technologii. Od 8 września ruszył nabór wniosków w piątej już edycji konkursu.
MSP mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak: patenty lub zgłoszenia patentów, wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych itp.), prawa do chronionych odmian roślin, topografia układów scalonych, know-how.