Działania na rzecz pracowników, lokalnej społeczności czy środowiska naturalnego kosztują. Zrównoważony rozwój to już nie moda, ale powinność, którą wymuszają odbiorcy, kontrahenci czy mieszkańcy. Tymczasem pandemia odcisnęła swoje piętno na budżetach przedsiębiorców. Nie musi być to jednak przeszkodą w realizacji wcześniej przyjętych strategii. Przy realizacji zadań można bowiem skorzystać z zewnętrznego wsparcia.

Jednym ze źródeł są środki unijne. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021–2027 zaoferuje pieniądze na realizację inwestycji w jednym z trzech obszarów: wsparcie dla przedsiębiorców (4,36 mld euro), środowisko sprzyjające innowacjom (2,65 mld euro) oraz zazielenienie przedsiębiorstw (800 mln euro). – Oprócz tego w nowym rozdaniu funduszy dla Polski Wschodniej stawiamy na start-upy, które często jako młode, innowacyjne firmy doskonale wpisują się w budowanie zrównoważonego rozwoju, same wytyczając jego trendy – mówi Zbigniew Przybysz z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Inną instytucją, do której można się zwrócić, jest BGK. – Projekty planowane do realizacji oceniamy pod kątem ryzyka oraz wpływu na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju – tłumaczy Anna Czyż, rzeczniczka prasowa Banku Gospodarstwa Krajowego.

Reklama

Na co można wziąć pieniądze i kto może po nie sięgnąć? W zasadzie nie ma ograniczeń. Firmy zagrożone brakiem płynności finansowej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 mogą sięgnąć po pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój. To nieoprocentowane finansowanie udzielane jest mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, niezależenie od branży oraz regionu. Budżet funduszu wynosi 2,15 mld zł. Jak dotąd firmy skorzystały z niego 3 tys. razy.

Dzięki Pożyczce na Rozwój Turystyki biznes w Polsce Wschodniej ma szansę na podniesienie jakości i zróżnicowanie oferty usług turystycznych, rozwój infrastruktury i wydłużenie sezonu turystycznego. Do końca 2020 r. firmy skorzystały z ponad 570 pożyczek o wartości prawie 100 mln zł.

Reklama

Poza tym bank udziela różnego rodzaju gwarancji, które mogą pomóc firmom zarówno w okresie wzrostu gospodarczego, jak i w czasach spowolnienia i kryzysu. Przykładem są gwarancje spłaty kredytu dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

O pieniądze z banku mogą też starać się ci, którzy stawiają na zintegrowany i zrównoważony system transportowy. BGK finansuje bowiem rozwój infrastruktury transportowej poprzez fundusze: Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Kolejowy i Fundusz Żeglugi Śródlądowej. Wreszcie poprzez Fundusz Termomodernizacji i Remontów bank działa na rzecz realizacji celu, jakim jest przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom. Dostępne są także pieniądze na likwidację barier architektonicznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Można ubiegać się o preferencyjne, nisko oprocentowane pożyczki z możliwością umorzenia nawet 40 proc. ich wartości. Pożyczki są skierowane do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, a także do jednostek sektora publicznego i instytucji kultury.

Poza wsparciem finansowym na rynku oferowana jest też pomoc merytoryczna przy realizacji działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Proponują ją fundacje, które jednak w większości skupiają się na współpracy z samorządami i podległymi im jednostkami.

– Z naszej oferty mogą skorzystać zarówno całe organizacje, jak i indywidualne osoby, w szczególności: pracownicy samorządowi, pracownicy szkół, domów kultury, bibliotek i ośrodków pomocy społecznej – wyjaśnia Nina Gałusza z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Dodaje, że wsparcie koncentruje się na szkoleniach i pomocy w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Drugim ważnym filarem działań fundacji jest wsparcie doradcze, skierowane bezpośrednio do pracowników i działaczy samorządu terytorialnego. Nieodpłatnie prowadzone są szkolenia dotyczące likwidacji barier architektonicznych, który to obowiązek wprowadziła ustawa z 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. – Obecnie działania w ramach tego programu realizowane są w 477 samorządach. Do współpracy nadal zapraszamy jednostki z województw: dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego – mówi Nina Gałuszka. Odpłatnie fundacja prowadzi szkolenia dotyczące np. budowania nowoczesnych kadr pracowniczych.

Z kolei Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju współpracuje z samorządami w zakresie przygotowywania budżetów partycypacyjnych (z których finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców) czy zmian w polityce przestrzennej. Jak dotąd przeprowadziła i koordynowała ponad 80 projektów w całej Polsce.