Kwestia ta często wywołuje spory. Odniósł się do nich Sąd Najwyższy w postanowieniu z 9 grudnia 2020 r. (sygn. akt V CSK 92/20). W rozpatrywanej sprawie do składania oświadczeń za spółkę z o.o. upoważnieni byli dwaj członkowie jej zarządu łącznie lub jeden z nich razem z prokurentem. W spółce tej bowiem powołano dwóch prokurentów łącznych. Następnie spółka zawarła umowę z kontrahentem, która została podpisana przez członka zarządu i jednego z prokurentów łącznych. Jednak w tej sytuacji pojawiły się wątpliwości, czy członek zarządu mógł działać tylko z jednym z prokurentów łącznych. Zasadniczo bowiem taki prokurent nie powinien występować sam, lecz wspólnie z innym prokurentem łącznym.
Sąd Najwyższy podkreślił, że spółka z o.o. może dokonać wyboru zasad reprezentacji. Po pierwsze – może ona działać samodzielnie. Po drugie – dopuszczalne jest reprezentowanie jej przez pełnomocnika, w tym przez prokurenta.