Rząd przyjął we wtorek projekt zmian odpowiednich ustaw, który uchyla przepisy pozwalające warunkowo przedłużyć koncesję na wydobycie m.in. węgla kamiennego i brunatnego bez decyzji środowiskowej - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ostawy o ocenach oddziaływania na środowisko likwiduje możliwość warunkowego wyłączenia obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla jednorazowego wydłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobycie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.

Dotychczas - jak przypomniało CIR, jednorazowe wydłużenie koncesji – w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia wymienionych kopalin – było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem.