Przepisy dotyczące terminu przydatności do spożycia produktów spożywczych określono m.in. w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na uwagę zasługuje art. 52 tej ustawy, gdzie postanowiono, że środki spożywcze oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu. Zapewnieniem kontroli przestrzegania m.in. tych wymogów zajmują się wyspecjalizowane podmioty, czyli państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni. Ma to uzasadnienie w regulacjach ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195). Skutkiem stwierdzonych naruszeń może być powstanie odpowiedzialności karnej.
Na szczególną uwagę zasługuje art. 306 kodeksu karnego (dalej: k.k.), w którym postanowiono: „Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.