Jak wyjaśnia DGP BGK, w pozostałym okresie trwania kredytu, po upływie 2 lat, przedsiębiorca będzie pokrywał koszty odsetek z własnych środków.
Dopłaty takie będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych od dnia następującego po dniu wejścia ustawy w życie, a także tych udzielonych wcześniej, jeżeli zostaną one dostosowane do warunków określonych w ustawie.
Objęte wsparciem rodzaje działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD) określi rozporządzenie MRPiT. Wnioskodawcy zakładają, że na liście tej znajdą się m.in. firmy z branży transportowej, turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, kulturalnej, rozrywkowej oraz związanej ze sprzedażą odzieży lub handlem na targowiskach.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w pozostałych, nieuwzględnionych w rozporządzeniu, branżach, lecz spełniających ustawowe warunki, dopłaty do oprocentowania pozostaną bez zmian.
Projekt zakłada również zmianę podziału pieniędzy przeznaczonych na realizację ustawy. W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków państwa na ten cel nie zmieni się i wyniesie 567 mln zł. Z tego na 2020 r. przypadło 50 mln zł, na 2021 r. – 271,2 mln zł; na 2022 r. – 189,64 mln zł i na 2023 r. – 56,76 mln zł. Przy czym pieniądze niewykorzystane w poszczególnych latach będą mogły przechodzić na kolejne lata.
Źródłem finansowania dopłat ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, a w przypadku braku środków lub likwidacji funduszu – budżet państwa.
MRPiT, które przygotowało projekt, wskazuje, że dotychczas główną rolę we wsparciu polskich przedsiębiorstw w walce ze skutkami pandemii odgrywają takie rozwiązania jak Tarcza Finansowa PFR. Jednak – jak przewiduje – w miarę tego, jak na przestrzeni tego roku polska gospodarka będzie wychodzić spod ciężaru COVID-19, wzrastać będzie rola narzędzi zwrotnych oferowanych przez banki. Stąd – zdaniem resortu – wynika potrzeba noweli.
W poniedziałek projekt trafił do 7-dniowych konsultacji. Według uzasadnienia ma on być notyfikowany Komisji Europejskiej. Ustawa ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.