Do zarządu spółki nie może być powołana osoba skazana m.in. za podrabianie dokumentów, kradzież czy działania przeciwko obrotowi gospodarczemu. Wynika to z art. 18 par. 2 kodeksu spółek handlowych. Jaki jest zakres stosowania wspomnianego zakazu?

Prawomocne skazanie za przestępstwo wymienione w art. 18 par. 2 k.s.h. sprawia, że osoba zainteresowana piastowaniem funkcji członka zarządu nie posiada zdolności do zajmowania takiego stanowiska. Utrata zdolności do pełnienia funkcji członka zarządu przez taką osobę następuje z mocy prawa. Podkreślono to w postanowieniu Sądu Najwyższego z 30 września 2020 r. (sygn. akt I UK 263/19). W przypadku podjęcia próby powołania osoby skazanej do zarządu spółki fakt prawomocnego skazania powinien zostać ustalony przez KRS. W praktyce oznacza to odmowę wpisania osoby skazanej do rejestru. Natomiast uprawomocnienie się wyroku skazującego w trakcie pełnienia obowiązków członka zarządu prowadzi do ustania mandatu danej osoby. Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu ma charakter terminowy. Ustaje on z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.
Zatarcie skazania i usunięcie o nim wpisu z rejestru karnego uchyla zakaz pełnienia funkcji członka zarządu. Także uchylenie – w wyniku wznowienia postępowania – prawomocnego wyroku skazującego członka zarządu powoduje uchylenie skutków wywołanych skazaniem. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego osoba skazana może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu (nie dotyczy to jednak przestępstw popełnionych umyślnie). Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.
Omawiany zakaz pełnienia funkcji dotyczy nie tylko członka zarządu. Odnosi się też do członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora i prokurenta. Przepisy rozszerzają zakres zakazu również na członka zarządu spółki partnerskiej i członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej.