Rozporządzenie ws. wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 przyjęte przez Radę Ministrów we wtorek umożliwia cztery formy wsparcia przedsiębiorców - poinformowano w komunikacie CIR.

Pierwsza forma to wypłata świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, która będzie dotyczyła sytuacji, gdy przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wskutek pandemii był niższy o co najmniej 40 proc. do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie to ma być udzielane na podstawie umowy o świadczeniach ukierunkowanych na ochronę miejsc pracy. Ma przysługiwać przez okres trzech miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Nabór wniosków na to świadczenie potrwa do 31 marca 2021.

Drugim rodzajem wsparcia ma być wypłata ponownego świadczenia postojowego, które będzie udzielane w przypadku spadku przychodów z działalności uzyskanych w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku również o co najmniej 40 proc. wobec okresu porównawczego.

Trzecią formą ustanawianą przez rozporządzenie jest dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, która może wynosić do 5 tys. zł. Wypłacana ma być ze środków Funduszu Pracy i przyznawana przez starostę na podstawie umowy określonej celem przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dotacja ta jest przeznaczona dla mikroprzedsiębiorców i małych firm, których przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w wyniku pandemii jest o co najmniej 40 proc. mniejszy, niż w odpowiednim okresie porównawczym.

Ostatnią, czwartą formą wsparcia ma być zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie to może dotyczyć okresu od 1 stycznia 2021 r. do końca tego miesiąca, albo za okres od 1 grudnia 2020 r. do końca stycznia 2021 r. Warunkiem jego uzyskania będzie zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek przed 1 listopada 2020 r., a przychód z działalności takiego przedsiębiorcy uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodów uzyskiwanych przez firmę w odpowiednim okresie porównawczym przed pandemią.

Rozwiązania ustanawiane przez to rozporządzenie mają wejść w życie 1 lutego 2021.