statystyki

Prawo

oferta

wróć do działu: Prawo »

Oferta to propozycja zawarcia umowy złożona drugiej stronie, jeśli są w niej zawarte postanowienia tej umowy. Gdy oferent, tj. składający takie oświadczenie, nie oznaczył w niej terminu, w ciągu którego oczekuje odpowiedzi, to oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie. Gdy została złożona w inny sposób, przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający mógł w zwykłym toku czynności, a więc nie podejmując w tym celu specjalnych zabiegów, otrzymać odpowiedź, wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
Oferta może być wysłana drogą elektroniczną. Wtedy wiąże składającego, jeśli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Jeśli ofertę w postaci elektronicznej składa przedsiębiorca, jest on zobowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób zrozumiały i jednoznaczny o:

* czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy,
* skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty,
* zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy,
* metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu, korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie,
* językach, w których umowa może być zawarta,
* kodeksach etycznych oraz ich dostępności w postaci elektronicznej.

Oferta może być odwołana. Między przedsiębiorcami jest to możliwe przed zawarciem umowy, gdy powiadomienie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią potwierdzenia jej przyjęcia. Nie można jednak oferty odwołać, gdy określono w niej termin przyjęcia lub gdy wynika to z jej treści.

Odpowiedź przedsiębiorcy na ofertę drugiego przedsiębiorcy z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień, które jednak nie zmieniają istotnie treści oferty, należy uznać za jej przyjęcie. Wtedy też strony wiąże umowa, jaką określono w ofercie, ale z uwzględnieniem zastrzeżeń.

W stosunkach między przedsiębiorcami możemy napotkać dorozumiane przyjęcie oferty. Ma to miejsce wtedy, gdy przedsiębiorca otrzymał ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, i nie dał niezwłocznej odpowiedzi.
Umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu.
Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji, czyli licytant, złoży ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji było inne zastrzeżenie.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia treści uznaje się za nową ofertę.

PRZYKŁAD
Odbywa się licytacja dzieł sztuki. Wystawiony jest obraz, który ma cenę wywoławczą. Licytują go panowie A, B i C. Jeśli B da więcej niż A, cena zaproponowana przez A przestaje obowiązywać itd. Oferta złożona w czasie przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania oferty.

Marta Pionkowska

Podstawa prawna
* Art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty