Przetarg jest postępowaniem w sprawie sprzedaży, kupna (usług, dostaw), wykonania robót. Może być nieograniczony i ograniczony. W ogłoszeniu o przetargu należy określić czas, miejsce i przedmiot przetargu. Ogłoszenie i warunki, na jakich się odbywa, mogą być zmienione tylko wtedy, gdy poinformowano o tym w treści ogłoszenia. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna albo przetarg zamknięto bez wybrania oferty. Z przetargami mamy do czynienia przede wszystkim przy zamówieniach publicznych.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony ma miejsce wtedy, gdy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani. Ogłoszenie powinno być zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej, jeśli taką posiada. Gdy wartość zamówienia przekracza równowartość 60 tys. euro, ogłoszenie ma być przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, w celu zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwoty określone przez przepisy prawa europejskiego, ogłoszenie należy przekazać także do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Kwoty wartości takich zamówień określił Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym UE.

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony ma miejsce wtedy, gdy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o przetargu, zapewniającej zachowanie zasady konkurencyjności, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20.

Marta Pionkowska

Podstawa prawna
Art. 39–53 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Art. 701–703 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).