Outsourcing – w biznesie termin ten oznacza zlecanie na zewnątrz firmy różnego rodzaju usług i prac w celu zmniejszenia zatrudnienia i obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej związanych np. z obciążeniami podatkowymi i składek na ubezpieczenia społeczne. Outsourcing to zlecenie innej, zewnętrznej firmie czynności i zadań niezwiązanych z głównym profilem działalności przedsiębiorstwa, dzięki czemu nie musi ono ponosić kosztów związanych ze stworzeniem i utrzymywaniem stanowiska pracy, organizowaniem własnych działów, inwestowaniem w urządzenia, technologie i ludzi. Outsourcing występuje np. przy usługach księgowych, zarządzaniu flotą pojazdów, obsłudze systemów komputerowych, badań i marketingu, rekrutacji kadr itp. Pozwala zmniejszyć biurokrację w firmie dzięki ograniczaniu tworzenia działów niezwiązanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa.

Sposób realizacji

Firma, która zamierza skorzystać z outsourcingu, najpierw określa koszty związane z pracownikami, którzy wykonują w ramach firmy określone usługi niewiązane bezpośrednio z główną działalnością, np. obsługę księgową, a następnie porównuje koszt obsługi tych stanowisk pracy z ceną usługi oferowaną przez firmę zewnętrzną. Rzeczywistość polskiej gospodarki stworzyła pewną odmianę outsourcingu, która polega na tym, iż określony przedsiębiorca w poszukiwaniu możliwości obniżenia kosztów działalności proponuje swoim dotychczasowym pracownikom rezygnację z umowy o pracę i założenie przez nich działalności gospodarczej. W ramach założonej w takich okolicznościach działalności gospodarczej dotychczasowy pracownik świadczy usługi na rzecz dotychczasowego pracodawcy.

Outsourcing floty

Przedsiębiorca korzystający z samochodów w ramach wynajmu długoterminowego otrzymuje dodatkową usługę ułatwiającą zarządzanie parkiem samochodów. Co miesiąc lub co kwartał, to zależy od decyzji przedsiębiorcy, otrzymuje on informacje o zużyciu paliwa w odniesieniu do średniej wszystkich użytkowanych samochodów, o przebiegu każdego z pojazdów oraz o dokonywanych naprawach i przestojach.

Informacje przedstawiane są w formie raportów i zestawień. Daje to możliwość stałego monitorowania sposobu użytkowania poszczególnych pojazdów oraz efektywności ich wykorzystywania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Korzyści, jakie wiążą się z opisywaną usługą, to kontrola i obniżenie kosztów eksploatacji samochodów, możliwość zaplanowania w czasie rzeczywistych kosztów użytkowania samochodów, zapewnienie stałej mobilności.

PRZYKŁAD
Na outsourcing floty (wynajem długoterminowy samochodów) składają się dwie części, jedna to umowa finansowania, czyli albo umowa najmu, albo leasingu, druga, decydująca o innowacyjności outsourcingu, to umowa o usługi serwisowe oraz zarządzanie flotą pojazdów – za ustaloną miesięczną kwotę. Umowa serwisowa zawierana jest na czas oznaczony oraz limit przebiegu pojazdu, ściśle określone i uzgodnione przez strony. Może być to np. 80 tys., 100 tys., 120 tys. km lub więcej. Umowa świadczenia usług serwisowych może wygasnąć zatem zarówno po upływie terminu, na jaki została zawarta, jak i po przekroczeniu określonego w niej limitu kilometrów. Przedłużenie umowy serwisowej po przekroczeniu limitu kilometrów wiąże się z dodatkową opłatą. Przeglądy i naprawy przeprowadzane są z częstotliwością i w zakresie przewidzianym dla danego samochodu. W przypadku wyboru w umowie serwisowej opcji wymiany ogumienia firma wynajmująca samochody pokrywa koszty zakupu opon oraz ich wymiany i składowania.
PLUSY I MINUSY
Zalety i wady outsourcingu
+ Przyczynia się do rozwoju rynku usług.Powoduje wzrost konkurencji na rynku. Wpływa na zmniejszenie bezrobocia. Zmniejsza biurokrację w firmach i redukuje koszty. - Zwiększa ryzyko socjalne dla pracowników.W razie sporu pracownik kieruje sprawę do sądu cywilnego, który jest droższy od sądu pracy.
Marek Kobylański