aport to wkład niepieniężny wnoszony przez wspólników (akcjonariuszy) do spółki na pokrycie wartości wydawanych im udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej. Aport stanowi przeciwieństwo wkładu gotówkowego (pieniężnego), który prowadzi do opłacenia akcji (udziałów) środkami pieniężnymi (gotówka, przelew na konto).

W przypadku wkładów do spółek kapitałowych aportem nie mogą być prawa niezbywalne, świadczenie pracy czy usług.

Zdolność aportową posiadają:

- nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania gruntów,

- przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa,

- udziały, akcje, certyfikaty inwestycyjne; ogół praw i obowiązków w spółce osobowej,

- weksel własny z poręczeniem wekslowym, indosowany in blanco

- prawo najmu lokalu użytkowego przysługujące najemcy

- majątkowe prawa autorskie, wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia graficzne, topografie układów scalonych,
czy wierzytelności.