statystyki

Prawo

sejmik województwa

wróć do działu: Prawo »

W Polsce od 1999 r. organ stanowiący i kontrolny województwa jako jednostki samorządu terytorialnego o charakterze regionalnym, działający w najwyższej jednostce zasadniczego podziału terytorialnego. W skład sejmiku wchodzą radni województwa, wyłaniani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
Do wyłącznej kompetencji sejmiku należy m.in. stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności: statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz m.in. uchwalanie strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie budżetu, podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu, uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Sejmik liczy 30 radnych w województwie do 2 mln mieszkańców, a w województwach większych – po 3 radnych na każde 500 tys. mieszkańców. Kadencja trwa 4 lata. Sejmik wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który zwołuje sesje sejmiku, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Magdalena Wojtuch

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590).

Prawo dla specjalisty