Akty prawa miejscowego wydają terenowe organy administracji rządowej – wojewodowie i organy administracji niezespolonej, oraz organy samorządu terytorialnego – zwłaszcza rady gmin, rady powiatów, sejmiki województw. Akty te muszą być wydane na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Taki jest wymóg konstytucji.
W województwie sejmik

Sejmik województwa wydaje akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części. Akty te podpisuje przewodniczący sejmiku niezwłocznie po ich uchwaleniu i kieruje do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Akty prawa miejscowego obowiązują na obszarze, odpowiednio: województw, powiatów, gmin.
Wojewoda może wydawać też rozporządzenia porządkowe w sprawach nieuregulowanych w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Przepisy porządkowe ogłasza się w obwieszczeniach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w ośrodkach masowego przekazu, niezależnie od ogłoszenia przepisów porządkowych w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Konieczna uchwałaAkty rady powiatu i gminy są przyjmowane w formie uchwał, ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przepisy porządkowe muszą być ponadto opublikowane w środkach masowego przekazu i w obwieszczeniach albo w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.Co regulują akty prawa miejscowego
Sprawy powiatu Sprawy gminy
Rada powiatu wydaje akty dotyczące w szczególności spraw: - wymagających uregulowania w statucie, - porządkowych związanych z koniecznością ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego; przepisy te są stanowione przez radę powiatu wtedy, gdy przyczyny uzasadniające ich wydanie występują na obszarze więcej niż jednej gminy, - szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu, - zasad i trybu korzystania z powierzonych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rada gminy stanowi przepisy dotyczące: - wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, - organizacji urzędów i instytucji gminnych, - zasad zarządu mieniem gminy, - zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, - spraw porządkowych związanych z koniecznością ochrony życia, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.Nie każda uchwała rady gminy, miasta, powiatu czy sejmiku województwa jest aktem prawa miejscowego. Wiele uchwał ma wyłącznie charakter aktów kierownictwa wewnętrznego. Akty prawa miejscowego są natomiast adresowane do nieokreślonej grupy osób, wyznaczając im ich prawa lub obowiązki.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
W przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe mogą wydawać w formie zarządzeń, odpowiednio: zarządy powiatu i gminy.

Iwona Jackowska

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 91, poz. 577 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62, poz. 718 z późn. zm.).