Są to akty wydawane w określonej formie przez organy państwa albo na podstawie przyznanych im kompetencji. Akty prawne wyznaczają wskazanym podmiotom (instytucjom, firmom, osobom) określone postępowanie.
Akty prawne tworzą w państwie określoną strukturę hierarchiczną i z tego powodu moc prawna zawarta w jednym akcie może być wyższa niż w innym, może też być niższa lub równa. Powiązania, jakie z tego powodu występują między aktami prawnymi o różnej mocy, mają charakter kompetencyjny, np. akt wyższego rzędu może zawierać upoważnienie dla organu państwa lub innego podmiotu, aby wydał akt niższego rzędu, o niższej mocy prawnej. Akty niższego rzędu obowiązują na podstawie aktów zajmujących w tej hierarchii stanowisko nadrzędne. Akt wyższego rzędu ma więc wpływ na treść aktu niższego rzędu. Z kolei akt niższego rzędu nie może być sprzeczny z postanowieniami aktów nadrzędnych.
Akty prawne równorzędne mogą się wzajemnie uchylać, akt nadrzędny może uchylić akt o niższej mocy prawnej, natomiast akt o niższej mocy prawnej nie może uchylić postanowień zawartych w akcie nadrzędnym.

Aktami prawnymi są również: uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów.
Są też akty prawne wydawane przez organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, np. uchwały rady gminy, rozporządzenia porządkowe wojewody.

Akty prawne dzielą się na:
* powszechnie obowiązujące (są skierowane do wszystkich obywateli). Na przykład są to: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, a na obszarze działania tych organów, które je wydały – również akty prawa miejscowego,
* wewnętrznie obowiązujące (obowiązują tylko jednostki organizacyjne, które podlegają wydającemu organowi). Są to: uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów.

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz