Wyraz pochodzi od słowa „akces” (z łac. accessio – przystąpienie, zbliżenie, wzrost, przyrost), które oznacza przystąpienie do czegoś, zgłoszenie udziału w czymś, np. w charakterze członka organizacji, związku. Akcesja oznacza także przyjmowanie i rejestrowanie książek i czasopism wpływających do biblioteki.

Akcesja to trwałe połączenie rzeczy, które należą do różnych podmiotów. Połączeniu ulec mogą zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. W sytuacji gdy dochodzi do połączenia ruchomości z nieruchomością, właścicielem całości staje się właściciel nieruchomości. Opiera się to na zasadzie superficies solo cedit, która jest zawarta w art. 191 k.c. W przypadku połączenia rzeczy ruchomych, jeśli nie jest możliwe oddzielenie rzeczy, ich właściciele stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych albo jeśli jedna rzecz ma wartość znacznie większą od pozostałych, rzeczy o mniejszej wartości stają się jej częściami składowymi.

Słowo „akcesja” stało się bardzo popularne w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej bywa określane mianem akcesji do UE.

Katarzyna Rychter

Podstawa prawna
* Art. 191 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).