statystyki

Prawo

list zastawny

wróć do działu: Prawo »

List zastawny jest emitowanym przez bank hipoteczny papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, o stałym zazwyczaj oprocentowaniu, będącym przedmiotem obrotu giełdowego, stwierdzającym zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego okazicielowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy oraz wypłacenia – w przewidzianych umową terminach i wysokości – odsetek od tej sumy.

Wśród listów zastawnych rozróżnia się:

• hipoteczne listy zastawne – podstawę ich emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami,

• publiczne listy zastawne – podstawę ich emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów zabezpieczonych gwarancją lub poręczeniem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rządów lub banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo kredytów udzielonych tym podmiotom.

List zastawny może być emitowany w formie dokumentu lub w formie zdematerializowanej (zapis komputerowy). Może on być nominowany w złotych albo w walucie obcej. Listy zastawne mogą być przedmiotem obrotu, w tym obrotu papierami wartościowymi.

Zawartość listu zastawnego

List zastawny w swej treści (lub w treści świadectwa depozytowego, gdy jest emitowany w formie zdematerializowanej) powinien zawierać m.in.:
• określenie rodzaju listu zastawnego;
• wskazanie podstawy prawnej emisji;
• nazwę (firmę) banku hipotecznego będącego emitentem oraz jego siedzibę;
• serię i numer;
• oznaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się oprocentowanie, i wysokość oprocentowania, a także terminy wypłaty odsetek, termin wykupu listu zastawnego, miejsce płatności oraz warunki wykupu;
• w przypadku gdy termin wykupu jest dłuższy niż 5 lat – informację, że po upływie 5 lat od dnia emisji bank hipoteczny może dokonać jego umorzenia przed terminem wykupu, oraz informację o warunkach wykupu;
• informację, że uprawnionemu z listu zastawnego nie przysługuje prawo wcześniejszego niż w określonym terminie przedstawienia go do wykupu;
• miejsce i datę wystawienia listu zastawnego;
• podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku hipotecznego oraz podpis powiernika; podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Emisja listów zastawnych, gwarantowanych własnym majątkiem, jest źródłem gromadzenia przez bank hipoteczny kapitałów, pożyczanych następnie inwestorom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pod zastaw hipoteczny.

Adam Makosz

Podstawa prawna
• Art. 3, art. 5–8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 99, poz. 919 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty