W ramach prowadzonej działalności gospodarczej i na jej potrzeby przedsiębiorca podpisał 26 września 2022 r. umowę leasingu operacyjnego (na 42 miesiące) samochodu elektrycznego. Auto ma służyć wyłącznie działalności opodatkowanej VAT, a zarazem nie stanowi pojazdu samochodowego w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy o VAT, gdyż jego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t. Pomiędzy przedsiębiorcą a firmą leasingową nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z umową leasingu wartość brutto pojazdu wynosi 221 400 zł. Umowa ta przewiduje opłatę wstępną, raty leasingu oraz opłatę końcową (ponoszoną w przypadku skorzystania z opcji wykupu pojazdu). Opłata wstępna wynosi 30 000 zł netto (plus VAT w wysokości 6900 zł). Przedsiębiorca podpisał 26 września 2022 r. również umowę z bankiem na dotację do części opłaty wstępnej związanej z tą umową leasingu. Bank udziela dotacji w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk” ze środków udostępnionych mu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW). Wysokość dotacji wynosi 20 000 zł i dotyczy części kwoty netto opłaty wstępnej. Dotacja została przyznana zgodnie z art. 411 ust. 10 prawa ochrony środowiska. Przedsiębiorca 28 września 2022 r. otrzymał od firmy leasingowej fakturę elektroniczną (wystawioną tego dnia) z tytułu opłaty wstępnej na kwotę 30 000 zł plus VAT 6900 zł (z siedmiodniowym terminem płatności). Faktura jest w części (20 000 zł) dofinansowana w ramach dotacji z NFOŚiGW, na podstawie umowy zawartej przez przedsiębiorcę z bankiem. Środki z tytułu dotacji zostały wypłacone przez bank 3 października 2022 r. na konto firmy leasingowej (figurujące na białej liście podatników VAT) i rozliczyły otrzymaną fakturę w części objętej dotacją. Pozostałą część kwoty wynikającej z faktury dokumentującej opłatę wstępną nasz klient opłacił 3 października 2022 r. również na rachunek bankowy firmy leasingowej. W jaki sposób należy rozliczyć w VAT i PIT tę opłatę wstępną oraz otrzymaną dotację? ©℗
PIT