W ewidencji VAT należy wykazywać dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT).
A contrario w ewidencji VAT, a w konsekwencji w nowym pliku JPK_V7, nie powinny być wykazywane dane, które nie wpływają na prawidłowe rozliczenie podatku ani na sporządzenie informacji podsumowującej.
Reklama
Z kolei z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT wynika, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane. Taką właśnie fakturą jest ta otrzymana przez spółkę w listopadzie 2020 r. W konsekwencji spółka nie miała prawa odliczyć VAT z tej faktury. W szczególności takiego prawa spółka nie uzyskała w związku z otrzymaniem faktury korygującej „zerującej”.
Oznacza to, że otrzymanej faktury spółka nie powinna w żaden sposób ujmować dla celów VAT (w szczególności wykazywać w ewidencji VAT ani w nowym pliku JPK_V7). Dotyczy to również otrzymanej faktury korygującej. W istocie nie dokumentuje ona bowiem żadnego istotnego z punktu widzenia spółki zdarzenia, w szczególności jej otrzymanie nie nakłada na spółkę obowiązku korekty VAT.
Podstawa prawna:
• art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a, art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747).