Zdaniem komisarza Laszlo Andora, potrzebna jest zdecydowana reforma systemu socjalnego. Inwestycje społeczne - jak podkreślił - mają kluczowe znaczenie, jeśli chcemy wyjść z kryzysu mocniejsi i bardziej konkurencyjni. Inwestycje te, jak również uproszczenie i lepsze ukierunkowanie wydawanych pieniędzy, pomogą uniknąć państwom ponoszenia znacznie wyższych nakładów finansowych i społecznych w przyszłości. Podkreślił, że państwa zapewniające największą ochroną społeczną są wbrew opiniom najbardziej konkurencyjne.

Podjęcie konkretnych działań, takich jak aktywizacja zawodowa, rozszerzenie dostępu do edukacji, wspieranie systemów ochrony socjalnej i zdrowotnej powinny być priorytetem wszystkich rządów. Komisarz Andor poinformował, że Komisja Europejska zamierza wskazać krajom członkowskim Unii, jak najlepiej wykorzystywać wsparcie finansowe, szczególnie z Funduszu Socjalnego. Będzie monitorować funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego w krajach członkowskich i w razie konieczności sformulować konkretne zalecenia.