(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

W dzisiejszej, czwartej części komentarza do ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) doszliśmy chyba do kwestii budzącej wśród samorządowców najwięcej kontrowersji – tj. do przepisów dotyczących kontroli poziomu zadłużenia, które z definicji ograniczają swobodę działania JST. Przypomnijmy: aż do 2013 r. włącznie obowiązywały proste i jednolite zasady. Dług nie mógł przekroczyć 60 proc. wysokości dochodów ogółem, a jego spłata w danym roku 15 proc. tychże dochodów. Wskazywano wtedy i słusznie, że nie jest to dobra metoda kontroli poziomu zadłużenia. Nowe zasady kontroli zadłużenia JST wprowadziła ustawa o finansach publicznych z 2009 r. (u.f.p.), która zaczęła obowiązywać od 2014 r. Na jej podstawie rezygnowano z limitowania wysokości długu, wprowadzono zaś zasadę szacowania zdolności do spłaty zobowiązań na podstawie danych z ubiegłych lat, która niestety może prowadzić do błędnych szacunków. Ministerstwo Finansów jednak od lat odrzuca wszelkie sugestie, aby szacunki oprzeć na wartościach planowanych bądź prognozowanych. Stanowisko resortu jednak nie dziwi, gdyż taka zmiana mogłaby spowodować, że kontrola miałaby – przy nadmiernie optymistycznych planach i prognozach – charakter iluzoryczny. Z kolei art. 243 u.f.p., definiujący wskaźnik dopuszczalnej wysokości spłat zobowiązań, unaocznia chyba najbardziej wyraźnie możliwość konfliktu między potrzebą kontroli finansów samorządowych przez państwo a potrzebą formułowania przepisów umożliwiających, w interesie nas wszystkich, prowadzenie przez władze lokalne jak najbardziej racjonalnej gospodarki finansowej. Najbardziej oczywistą usterką systemu, szczęśliwie usuniętą przez nowelizację u.f.p. z 14 grudnia 2018 r., było zaś to, że uniemożliwiał on wcześniejszą spłatę zadłużenia środkami posiadanymi przez samorząd (np. nadwyżką budżetową z ubiegłych lat), jeżeli wiązałoby się to ze spłatą powodującą techniczne przekroczenie wskaźnika zadłużenia. Tu system dosłownie działał wbrew celowi, w jakim został stworzony. Na tym ostatnia nowelizacja jednak się nie skończyła. Otóż w celu wyeliminowania nadmiernego wpływu jednorazowych wahnięć wysokości dochodów (in plus lub in minus) nowela wydłużyła do siedmiu lat okres, na podstawie którego obliczany jest wskaźnik zadłużenia. Niestety, to spowodowało, że od razu pojawia się myśl o innym niebezpieczeństwie – jeśli dojdzie do zasadniczej zmiany sytuacji finansowej danego samorządu, wpływ nieaktualnych danych będzie znacznie dłużej oddziaływywał na ocenę jego zdolności kredytowej. Jak widać sterowanie za pomocą sformalizowanych wskaźników zjawiskami finansowymi w tej skali, jaką tworzą finanse komunalne, nie jest sprawą prostą i oczywistą, jednak tym bardziej interesującą.
Poprzednie części komentarza ukazały się:
cz. 1 ‒ 24 lipca 2019 r. (DGP nr 142),
cz. 2 ‒ 21 sierpnia 2019 r. (DGP nr 161),
cz. 3 – 18 września 2019 r. (DGP nr 181)
Kolejna część komentarza ukaże się 20 listopada 2019 r. ©℗
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Dotychczas w tygodniku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:
 • z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
 • z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (chodzi o program 500+)
 • z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
 • z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
 • z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (wyciąg) – zmiany w kodeksie wyborczym
 • z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl
Art. 224. [Pożyczki z budżetu państwa]

1. Jednostce samorządu terytorialnego może być udzielona pożyczka z budżetu państwa, jeżeli:

1) jednostka samorządu terytorialnego realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji oraz
2) z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że w stopniu wysoce prawdopodobnym:
a) nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki oraz skuteczności w wykonywaniu jej ustawowych zadań,
b) najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, zostaną zachowane zasady określone w art. 242–244,
c) zapewniona zostanie spłata pożyczki wraz z odsetkami.
2. Pożyczka i odsetki nie podlegają umorzeniu.
3. Wniosek o udzielenie pożyczki jednostka samorządu terytorialnego składa do Ministra Finansów, a w przypadku zlecenia przez Ministra Finansów Bankowi Gospodarstwa Krajowego czynności, o których mowa w art. 225 ust. 1, do Banku Gospodarstwa Krajowego. Do wniosku o udzielenie pożyczki jednostka samorządu terytorialnego załącza program postępowania naprawczego, dokumenty zawierające dane umożliwiające dokonanie bieżącej i prognozowanej oceny sytuacji finansowej tej jednostki oraz propozycje zabezpieczeń spłaty pożyczki.
4. W przypadku niedokonania spłaty pożyczki w terminie określonym w umowie pożyczki Minister Finansów może potrącić niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami z należnej subwencji ogólnej ustalonej dla tej jednostki samorządu terytorialnego.
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do pożyczki udzielanej jednostce samorządu terytorialnego realizującej program postępowania ostrożnościowego lub przystępującej do jego realizacji, jeżeli zagrożenie wykonania zadań publicznych powstało z przyczyn niezależnych od tej jednostki.
6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki,
2) wykaz dokumentów dołączonych do wniosku,
3) rodzaje i zakres przyjmowanych zabezpieczeń
– biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego postępowania, zakres informacji niezbędnych do dokonania oceny, o której mowa w ust. 3, oraz zapewnienie sprawności rozpatrywania wniosków.

komentarz

 • Artykuł 224 reguluje zasady udzielania jednostkom samorządu terytorialnego (JST) pożyczek ze Skarbu Państwa. Przeznaczone są one zasadniczo dla jednostek prowadzących lub przystępujących do postępowania naprawczego (samo postępowanie naprawcze reguluje art. 240a u.f.p.).
 • Warunki udzielenia pożyczki określa art. 224 ust. 1 pkt 2. Pozytywna decyzja w tym zakresie wymaga analizy programu naprawczego i stwierdzenia wysokiego prawdopodobieństwa powodzenia tego programu, tj. poprawy sytuacji finansowej JST i skuteczności wykonywania jej ustawowych zadań, spełniania rygorów art. 242–244 u.f.p. najpóźniej na koniec roku, w którym upływa spłata pożyczki, oraz spłaty samej pożyczki wraz z odsetkami. Uprzedzając komentarz do artykułów 242–244, trzeba wskazać, że ustanawiają one dwie reguły. Pierwsza z nich nakazuje finansować wydatki bieżące jedynie z dochodów bieżących (ewentualnie powiększonych o nadwyżki z ubiegłych lat), druga określa wysokość dopuszczalnych spłat zobowiązań w ciągu roku budżetowego. Pożyczka jest obwarowana pewnymi obostrzeniami dotyczącymi jej rozliczenia. Nie ma możliwości jej umorzenia (ust. 2), a w przypadku braku terminowej spłaty istnieje możliwość jej potrącenia z subwencji ogólnej naliczonej dla danej JST.
 • Wniosek o pożyczkę JST składa co do zasady do ministra finansów. Jak podaje raport NIK „Skuteczność programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego”, w latach 2012–2016 do ministra finansów wpłynęły 32 wnioski o pożyczkę z budżetu państwa dla JST, w tym 26 wniosków od JST realizujących bądź przystępujących do realizacji programu naprawczego. Minister pozytywnie rozpatrzył 17 wniosków, natomiast sześć negatywnie, a osiem wniosków pozostało nierozpatrzonych ze względu na ich niekompletność, ponadto jeden wniosek został wycofany przez samą JST. Raport NIK generalnie pozytywnie ocenił działania Ministerstwa Finansów w zakresie udzielania pożyczek.
 • Ustęp 3 wymienia dokumenty i dane niezbędne do złożenia wniosku o pożyczkę. Z kolei ust. 5 komentowanego przepisu przewiduje dodatkowo możliwość udzielenia pożyczki JST realizującej bądź przystępującej do realizacji postępowania ostrożnościowego. Natomiast ust. 6 przewiduje, że minister finansów ustali w drodze rozporządzenia szczegółowy wykaz tychże danych i dokumentów. Obecnie obowiązujące jest rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz.U. z 2010 r. poz. 1730).
Art. 225. [Możliwość zlecenia BGK udzielania pożyczek JST]

1. Minister Finansów może, w drodze umowy, zlecić Bankowi Gospodarstwa Krajowego dokonywanie czynności związanych z udzielaniem jednostce samorządu terytorialnego pożyczki oraz jej rozliczaniem i egzekucją, polegających w szczególności na:

1) przyjmowaniu od jednostki samorządu terytorialnego wniosku o udzielenie pożyczki oraz weryfikacji czy wniosek spełnia wymogi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 224 ust. 6;
2) dokonywaniu ocen i analiz programu postępowania ostrożnościowego lub naprawczego;
3) przygotowaniu i zawieraniu, w imieniu Ministra Finansów, umowy pożyczki z jednostką samorządu terytorialnego;
4) kontroli spłaty pożyczki i ocenie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w okresie spłaty;
5) podejmowaniu czynności zmierzających do odzyskania kwot niespłaconej pożyczki lub odsetek od tej pożyczki i należnych opłat, w tym czynności sądowych i egzekucyjnych.
2. Umowa określa wysokość wynagrodzenia za czynności dokonywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz zakres czynności zleconych Bankowi.
3. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego dokonywania czynności związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego pożyczek oraz ich rozliczaniem i egzekucją Minister Finansów może otworzyć w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunek bankowy do obsługi pożyczek, na który będą przekazywane środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
4. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest oprocentowany. Oprocentowanie rachunku ustalone zostanie w umowie, o której mowa w ust. 1.
5. (uchylony)

komentarz

 • Artykuł 225 przewiduje możliwość przekazania przez ministra finansów Bankowi Gospodarstwa Krajowego czynności związanych z udzielaniem pożyczek JST ze Skarbu Państwa. Obecnie regulacje tego artykułu mają jedynie teoretyczne znaczenie, gdyż minister nie skorzystał z tej możliwości.
Rozdział 2 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
Art. 226. [Zakres wieloletniej prognozy finansowej]

1. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
6a) relacje, o których mowa w art. 242–244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
7) (uchylony)
8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.
2. (uchylony)
2a. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane, o których mowa w ust. 1.
3. W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
1) nazwę i cel;
2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4) limity wydatków w poszczególnych latach;
5) limit zobowiązań.
4. Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

komentarz

 • Wieloletnie prognozy finansowe (dalej: WPF) jako obowiązkowe i sformalizowane dokumenty planowania finansowego zostały wprowadzone u.f.p. w 2009 r., przy czym JST mają obowiązek ich uchwalania począwszy od 2011 r. Niestety, pomimo okresu przygotowawczego oraz szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Finansów ich przygotowanie nastręczało JST sporo problemów. Można postawić twierdzenie, że główną przyczyną tych kłopotów były zbyt mało precyzyjne przepisy ustawowe, zresztą już kilkukrotnie nowelizowane.
 • Artykuł 226 ust. 1 określa minimalną zawartość WPF dla każdego z lat nią objętych. Za niezbędne elementy WPF uznano:
– kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących, z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
– dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży mienia, oraz wydatki majątkowe;
– wynik budżetu i odpowiednio do wyniku przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
– kwoty przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego;
– kwotę długu i sposób sfinansowania jego spłaty;
– relację pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi powiększonymi o niektóre wymienione w art. 242 u.f.p. rodzaje przychodów oraz relację pomiędzy prognozowaną łączną wysokością spłat zobowiązań a dozwoloną wysokością spłat zobowiązań (art. 243–244 u.f.p.). Przy czym obowiązek ujmowania w WPF wypełnienia reguły wydatkowej dotyczącej wydatków bieżących (art. 242 u.f.p.) wprowadziła ustawa z 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 911). W WPF zamieszcza się także „informację o stopniu niezachowania relacji” wymaganą w art. 242 i 243 w przypadkach, w których jest ona dopuszczona przez u.f.p., tj. w razie:
– realizacji programu naprawczego zaakceptowanego przez RIO (art. 240a ust. 4),
– ustalenia budżetu przez RIO po odrzuceniu przez nią projektu programu naprawczego (art. 240a ust. 8),
– ustalenia budżetu przez RIO w sytuacji, w której niemożliwe jest zachowanie reguł art. 242 i 243, jednak nie wymagany jest program naprawczy (art. 240b),
– kwoty wydatków bieżących i majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF (patrz komentarz do pkt 3 i 4).
Dodać należy, że art. 242 i 243, do których jest odwołanie w komentowanym przepisie, zostały zmienione ustawą z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500). Ich nowe brzmienie wymusza stopniową modyfikację WPF, mimo iż do zmiany w samym art. 226 ust. 1 nie doszło. I tak już w 2019 r. dopuszczono – pod pewnymi warunkami, patrz komentarz do art. 243 –wcześniejszą spłatę zobowiązań. Artykuł 7 pkt 3 przywołanej nowelizacji u.f.p. z 2018 r. nakazuje zamieszczenie danych na ten temat w objaśnieniach do WPF, zaś część zmian w art. 243 będzie stosowana do budżetów JST i WPF od 2020 r., pozostała dopiero od 2026 r. Nowe brzmienie art. 242 zadziała od 2022 r. Artykuł 9 w ust. 1 i 2 nowelizacji z 14 grudnia 2018 r. stanowi zaś o ustalaniu relacji (spłaty długu do dochodów bieżących) odpowiednio: „na lata 2020–2025” i „na rok 2026 i następne lata”. To oznacza, że jeżeli WPF będzie obejmowała lata z tych dwóch różnych przedziałów czasowych, to trzeba będzie stosować do nich różne reguły w obrębie tej samej WPF – w zależności od tego, którego roku dotyczyć będzie WPF.
 • Artykuł 226 ust. 2a wymaga, aby do WPF zostały dołączone objaśnienia podanych w niej wartości (w pierwotnym brzmieniu art. 226 stanowiły one część samej WPF – zgodnie ze skreślonym ust. 1 pkt 7). Obowiązek ten należy traktować jako środek mający zapewnić realistyczność przyjmowanych prognoz finansowych – poprzez uzasadnienie użytych w nich poszczególnych wielkości.
 • Ustęp 3 komentowanego przepisu wymaga, aby w załączniku do WPF przedstawić osobno dla każdego takiego przedsięwzięcia:
– nazwę i cel;
– jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
– okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
– limity wydatków w poszczególnych latach;
– limit zobowiązań.
 • Ustęp 4 definiuje przedsięwzięcia, na które wydatki (majątkowe i bieżące) mają być – zgodnie z ust. 1 pkt 8 – ujęte w WPF jako wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym związane z wykorzystaniem środków europejskich oraz z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. Uwaga! Sprawy ujmowania w WPF wieloletnich przedsięwzięć dotyczyła ważna nowelizacja u.f.p. wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456 ze zm.). Między innymi wykreśliła ona z treści art. 226 ust. 4 „umowy, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”. Literalna interpretacja takiego zapisu oznaczałaby bowiem konieczność wyszczególnienia wszystkich umów wieloletnich, dotyczących np. dostarczania energii lub wody, a nawet być może umów o pracę, które należało traktować jak „przedsięwzięcia”. Co więcej, pierwotne brzmienie art. 227 ust. 1 u.f.p. przewidywało, że WPF będzie obejmowała wszystkie lata, dla których ustalono limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, co budziło kontrowersje co do okresu, na który należałoby przyjąć WPF. Szczególną trudność stanowił fakt, że niektóre umowy są zawierane na czas nieokreślony.
 • Wprowadzeniu obowiązku sporządzania WPF towarzyszyło wskazanie na jej rolę w bardziej nowoczesnym i skutecznym planowaniu finansowym, a WPF określano jako narzędzie zarządzania strategicznego. Można mieć wątpliwości czy wieloletnia prognoza w postaci, jaką narzuca jej u.f.p., może realnie pełnić taką funkcję. WPF została bowiem prawnie skonstruowana jako narzędzie raczej pozwalające monitorować od zewnątrz gospodarkę finansową JST niż ułatwiające sterowanie nią od wewnątrz.
 • Wymagane jest przedstawienie w WFP jednoznacznych wielkości dochodowo-wydatkowych oraz przychodowo-rozchodowych. Natomiast poza zakresem WPF pozostaje uwzględnienie wariantów rozwoju sytuacji, nawet w najprostszej formie, tj. alternatywnych scenariuszy dynamiki dochodowej (optymistycznego i pesymistycznego), co dla celów zarządczych wydaje się niezbędne w sytuacji, w której JST bądź nie mają wcale bezpośredniego wpływu na wydajność najważniejszych źródeł dochodów (np. udziały we wpływach z podatków dochodowych, część oświatowa subwencji), bądź jest on mocno ograniczony (np. podatek od nieruchomości). Tym bardziej nie ma w WPF miejsca na alternatywne strategie, np.: intensyfikację sprzedaży zbędnych nieruchomości w razie słabej dynamiki wzrostu dochodów podatkowych.
 • Cechy narzucone WPF prawem – utrudniające jej wykorzystanie jako narzędzia zarządczego – jednocześnie uławiają jej użycie jako narzędzia kontrolnego. Sprzyja temu obiektywizacja wielkości i jednoznaczność prognoz. Można zaryzykować tezę, że przy takim ukształtowaniu WPF jej centralnym elementem stało się wypełnianie wymogów związanych z wysokością spłaty zobowiązań (art. 243 u.f.p.), a więc kwestia nawet nie tyle bezpiecznej spłaty zobowiązań, co realizacji zobiektywizowanego wskaźnika dopuszczalnej wysokości spłat.
 • Warto zwrócić uwagę, że przy okazji projektowania niedawnych zmian w systemie kontroli spłaty zadłużenia ze strony Ministerstwa Finansów padł zarzut, że JST nierealistycznie przygotowują WPF, zawyżając przyszłe dochody ze sprzedaży majątku i w ten sposób sztucznie podwyższają prognozowaną zdolność do spłaty zadłużenia. Tymczasem sprzedaż majątku to źródło dochodowe, z którego wpływy w wyjątkowo wysokim stopniu zależą od decyzji i działań JST. Nie dziwi więc, że przy jego wykorzystaniu JST usiłują dostosować prognozy finansowe do określonych ustawą wskaźników (oczywiście nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach w sposób nadmiernie optymistyczny).
Art. 227. [Okres objęty WPF]

1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

2. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

komentarz

 • Artykuł 227 ust. 1 określa minimalny czas, na jaki przyjmuje się WPF (co najmniej na rok budżetowy i kolejne trzy lata). Jak wskazano w komentarzu do art. 226 ust. 4, ustawa 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wykreśliła z tego przepisu obowiązek sporządzania WPF dla wszystkich lat, dla których przewidziane są wydatki w ramach programów i zadań wieloletnich. Pozostał natomiast w mocy art. 227 ust. 2 nakazujący sporządzać „prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej” na cały okres, na który zaciągnięto – lub planuje się zaciągnąć – zobowiązania. Literalnie należałoby rozumieć ten przepis jako obowiązek podawania w samej WPF łącznej kwoty zobowiązań dla kolejnych lat oraz wyjaśniania w załączniku do WPF (art. 226 ust. 2a), skąd te kwoty się biorą.
 • W rzeczywistości to, co jest wymagane od JST dla okresu ujmowanego w WPF z powodu zobowiązań, zostało określone w rozporządzeniu ministra finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86). Akt ten nakazuje podać niemal pełen katalog informacji składających się na WPF, określony w art. 226 ust. 1. Wyjątkami są spełnienie reguły wydatkowej z art. 242 u.f.p. oraz przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych.
 • Warto pamiętać, że im dłuższy okres został objęty wieloletnią prognozą, tym jej wartość prognostyczna jest niższa. Ponadto o ile dla najbliższych lat JST mogą oprzeć się na prognozie wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (sporządzanym dla roku budżetowego i trzech następnych lat), o tyle dla dłuższego okresu nie dysponują narzędziem ich szacowania.
Art. 228. [Upoważnienie dla zarządu do zaciągania zobowiązań]

1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2.

komentarz

 • Artykuł 228 ust. 1 przewiduje możliwość zawarcia w uchwale w sprawie WPF upoważnienia dla zarządu JST do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć ujętych w WPF. Jest to rozwiązanie analogiczne do przyjętego w art. 212 ust. 2 w stosunku do uchwały budżetowej. Jego celem jest usprawnienie działania JST przez wyeliminowanie konieczności przyjmowania odrębnej uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją danego przedsięwzięcia. Kontrowersje może budzić natomiast osłabienie wagi uchwały budżetowej poprzez dopuszczenie powyższej możliwości.
 • Ustęp 1 pkt 2 komentowanego przepisu daje też możliwość upoważnienia zarządu do zaciągania zobowiązań związanych z wieloletnimi umowami niezbędnymi dla zapewnienia ciągłości działania JST, które pierwotne brzmienie art. 226 u.f.p. kazało traktować jak przedsięwzięcia. Wykreślenie tego punktu z katalogu obligatoryjnych punktów WPF nie pociągnęło za sobą wykreślenia upoważnienia zarządu JST do samodzielnego działania w tej sprawie przy okazji przyjmowania uchwały w sprawie WPF.
 • Ustęp 2 przewiduje dodatkowo, że rada w uchwale w sprawie WPF może upoważnić zarząd do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych JST uprawnień do zaciągania zobowiązań. Nowelizacja u.f.p. z 14 grudnia 2018 r. uzupełniła ust. 2 o stwierdzenie, że przekazanie uprawnień może dotyczyć także zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego kredytu i pożyczki.
Art. 229. [Spójność WPF i budżetu]

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

komentarz

 • Przepis ma na celu zapewnienie spójności planowania finansowego na poziomie rocznym (budżet) i wieloletnim (WPF). Wymagana zgodność nie dotyczy zasadniczo wartości szczegółowych, a jedynie wyniku budżetu (deficytu bądź nadwyżki) i powiązanej prawnie z wynikiem budżetu jego części przychodowo-rozchodowej oraz długu. Przypomnijmy: art. 89 u.f.p. przesądza, że w ujęciu prawnym zasadniczym celem zaciągania zobowiązań jest sfinansowanie deficytu, a art. 217 ust. 2 wskazuje, że deficyt finansowany jest przychodami, w tym długiem. Tym niemniej właściwie każda zmiana wprowadzona do budżetu – o ile tylko zmieni jego wynik – powoduje konieczność przynajmniej technicznego dostosowania do niej WPF, która obejmuje także rok bieżący. Wziąwszy dodatkowo pod uwagę niejasności dotyczące wprowadzania zmian w WPF, które zostały opisane w komentarzach do następnych artykułów, okazuje się, że kierunek zmian w planach finansowych prowadzi na ogół od planu bardziej szczegółowego (budżetu) do planu bardziej ogólnego (WPF).
Art. 230. [Uchwała w sprawie WPF]

1. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:
1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania;
2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.
3. Opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przepis art. 246 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6. Przepis art. 246 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje takich zmian uchwał, aby została zachowana relacja określona w art. 243.
6. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.
7. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.
8. Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje regionalnej izbie obrachunkowej uchwały i zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, o którym mowa w ust. 2, oraz uchwała i zarządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej są przekazywane do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego.

komentarz

 • Artykuł 230 określa tryb postępowania w kwestii przygotowania projektu uchwały w sprawie WPF, jej uchwalenia oraz wprowadzania w niej zmian. I tak wyłączna inicjatywa w sprawie projektu ww. uchwały lub jej zmiany należy do zarządu JST (ust. 1). Projekt ten jest przedkładany organowi stanowiącemu, a także RIO – w celu zaopiniowania (ust. 2). Literalna lektura tego ustępu wskazuje na znaczące ograniczenia w kwestii dokonywania zmian w ww. uchwale. Zarząd może bowiem przedstawić projekt uchwały lub jej zmiany tylko razem z projektem uchwały budżetowej, czyli nie może wnioskować o zmianę uchwały WPF w innym momencie roku budżetowego.
 • Nowy rok budżetowy nie wymaga uchwalenia nowej uchwały w sprawie WPF, gdyż za wystarczającą można uznać uchwałę o jej zmianie. Takie zablokowanie zmian w uchwale w sprawie WPF nie oznacza jednoczesnego zablokowania zmian w samej WPF, której to kwestii dotyczy art. 232 ust. 1 u.f.p.
 • Wyróżnionym elementem ww. opinii RIO jest stwierdzenie, czy WPF zapewnia przestrzeganie „przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach” (ust. 3). W szczególności opinia RIO musi zawierać stwierdzenie dotyczące „prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań” (ust. 4). Chodzi tutaj o wypełnienie wymogów dotyczących wysokości spłaty zobowiązań, które w żadnym z kolejnych lat nie mogą przekroczyć wysokości (wynikającej z ustalonego zgodnie z art. 243 u.f.p.) wskaźnika. Negatywna opinia RIO w tej sprawie powoduje po stronie JST obowiązek dokonania takiej zmiany w uchwale, aby spełnione zostały wymagania art. 243 (ust. 5). Negatywna opinia RIO dotycząca innych elementów WPF nie powoduje takiego skutku prawnego. Skuteczny (obdarzony sankcjami) nadzór RIO ograniczony jest więc do tego jednego elementu WPF.
 • Ustępy 3–5 w bardzo stanowczy sposób potwierdzają tezę sformułowaną przy okazji omawiania art. 226, że u.f.p. ukształtowała WPF przede wszystkim jako narzędzie kontrolne i uczyniło z kwestii wskaźnika dopuszczalnej wysokości spłaty zadłużenia jej centralny element.
 • Ustępy 3 i 4 nakładają z kolei na JST obowiązek publikacji opinii RIO na temat projektu uchwały w sprawie WPF (jej zmiany), w tym zwłaszcza spełnienia wymogów art. 243, w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania. Projekt uchwały w sprawie WPF jest procedowany równocześnie z projektem uchwały budżetowej. Oba te dokumenty przedstawiane są przez zarząd organowi stanowiącemu równocześnie (ust. 2), a uchwała w sprawie WPF musi być przyjęta „nie później” niż uchwała budżetowa (ust. 6).
 • Każda JST obowiązana jest do stałego posiadania WPF. Organ stanowiący nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie WPF, nie podejmując równocześnie nowej uchwały w tej sprawie (ust. 7). O wszelkich zmianach dotyczących WPF jednostka samorządowa ma obowiązek zawiadamiać RIO. Obowiązek dotyczy również uchwał, tj. przyjęcia WPF i zmian wprowadzanych przez organ stanowiący, oraz zarządzeń, tj. zmian wprowadzonych przez zarząd (ust. 8). Projekty uchwał oraz uchwały i zarządzenia przesyłać trzeba do RIO w formie dokumentu elektronicznego (ust. 9), co ma usprawnić obieg informacji.
Art. 230a. [Obowiązki informacyjne RIO]

Regionalna izba obrachunkowa przekazuje, w formie dokumentu elektronicznego, Ministrowi Finansów:

1) projekty wieloletnich prognoz finansowych, o których mowa w art. 230 ust. 2, wraz z wynikami opinii;
2) wieloletnie prognozy finansowe wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych.

komentarz

 • Dodany wspomnianą już wyżej ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy bud żetowej art. 230a dopełnia system obiegu informacji dotyczących WPF. Nakłada on na RIO obowiązek przekazywanie ministrowi finansów, w formie elektronicznej, projektów uchwał w sprawie WPF wraz z opiniami oraz WPF wraz z rozstrzygnięciami nadzorczymi RIO. Obowiązek nałożony na RIO pozwala na stałą aktualizację w Ministerstwie Finansów bazy danych dotyczącej WPF wszystkich jednostek samorządowych.
Art. 230b. [Rozporządzenie w sprawie WPF]

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3,
2) sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:
a) projektów uchwał, o których mowa w art. 230 ust. 2,
b) uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
3) sposób i terminy przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów:
a) projektów wieloletnich prognoz finansowych, o których mowa w art. 230 ust. 2, wraz z wynikami opinii,
b) wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych
– mając na względzie potrzebę zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych, sporządzenia realistycznych prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz uzyskania przez Ministra Finansów informacji umożliwiających realizację zadań, o których mowa w art. 74 i art. 174 pkt 4.

komentarz

 • Na podstawie art. 238b zostało wydane rozporządzenie ministra finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86). Przy czym, co należy podkreślić, stanowiący załącznik do rozporządzenia wzór WPF określa jej zawartość szerzej niż sama u.f.p. (art. 226 ust. 1 u.f.p.). A mianowicie każe podawać w niej szczegółowe dane dotyczące np. dochodów z poszczególnych źródeł. Niestety w rozporządzeniu brakuje próby realnego zapewnienia realistyczności sporządzanych prognoz, np. przez ustalenie standardów objaśnień prognozowanych wielkości, które wskazywałyby na sposób ich kalkulowania.
Ponadto wspomniany akt wykonawczy doprecyzowuje technicznie obowiązki informacyjne dotyczące WPF (w tym projektów uchwał i zarządzeń) ze strony JST wobec RIO (pkt 2) i ze strony RIO wobec Ministerstwa Finansów (pkt 3).
Art. 231. [Wydatki na realizację wieloletnich przedsięwzięć]

1. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

2. Uchwały budżetowe określają wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.
3. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie postanowi o zaniechaniu realizacji, okresowym wstrzymaniu realizacji lub ograniczeniu rzeczowego zakresu przedsięwzięcia, a wydatki zaplanowane w projekcie budżetu przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego nie różnią się od wydatków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może, bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na realizację przedsięwzięcia.

komentarz

 • Artykuł 231 określa, jak sposób wprowadzenia do WPF danego przedsięwzięcia i wydatków przewidywanych na to przedsięwzięcie w kolejnych latach (czyli limitów wydatków) wpływa na zobowiązania po stronie JST. Tym samym usztywnia na przyszłość jej wydatki (ogranicza swobodę działania organu stanowiącego). I tak zmiany wysokości wydatków mogą nastąpić w wyniku uchwały zmieniającej zakres przedsięwzięcia bądź wstrzymującej jego wykonanie (ust. 1). W przypadku braku takiej uchwały umieszczenie przedsięwzięcia w WPF nakłada na uchwałę budżetową obowiązek przeznaczenia w budżecie środków pozwalających na jego terminowe wykonanie (ust. 2). Mówiąc bardziej szczegółowo: jeżeli organ stanowiący nie podejmie uchwały o zaniechaniu, wstrzymaniu lub ograniczeniu zakresu danego przedsięwzięcia, a wydatki zaplanowane w przygotowanym przez zarząd projekcie budżetu są tożsame z wydatkami planowanymi w ramach WPF, organ stanowiący nie ma prawa zmniejszyć w uchwale budżetowej kwoty tych wydatków bez zgody zarządu.
 • W komentowanym przepisie dochodzi do kolizji przepisów. Z jednej strony art. 231 dopuszcza, że zarząd może ustalić w projekcie uchwały budżetowej wysokość wydatków na dane przedsięwzięcie w kwocie innej, niż to wynika z ustaleń WPF. Z drugiej strony w art. 232 wyłącza się z kompetencji zarządu wprowadzanie zmian w WPF dotyczących wysokości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia. Może to powodować chaos kompetencyjny.
Art. 232.

1. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

komentarz

 • Artykuł 232 ust. 1 stanowi, że zmian w WPF dokonuje zarząd JST. Nie jest to rozwiązanie oczywiste, skoro WPF przyjmowane jest w drodze uchwały organu stanowiącego (rady), a omawiany przepis dopuszcza zmianę dokumentu w innym trybie niż ten dokument został przyjęty w wiążący sposób. Przekazanie kompetencji zarządowi w tej sprawie jest zrozumiałe w odniesieniu do częstych niezbędnych korekt – wynikających np. ze zmian w budżecie JST i dokonywanych w trakcie roku budżetowego. Dziwić może natomiast to, że dokonywanie zmian w WPF przez zarząd nie zostało jedynie dopuszczone (przy spełnieniu warunków ustalonych w ustawie i bez zmiany najważniejszych ustaleń dokumentu), ale wprowadzone jako reguła, chociaż z pewnymi ustawowymi wyjątkami. Mianowicie zarząd JST nie ma prawa dokonywania zmian limitów zobowiązań i wydatków związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć. Prawnie rzecz biorąc, limity dla poszczególnych przedsięwzięć nie są zresztą (w obecnym brzemieniu ustawy), częścią samej WPF, a załącznika do niej (art. 226 ust. 3 u.f.p.). Organ stanowiący nie ma poza tym pełnej swobody w zakresie zmiany tych limitów, o czym mowa już była przy omawianiu art. 231.
 • Można się zastanawiać, czy wprowadzenie reguły dokonywania zmian w WPF przez zarząd – a nie organ stanowiący JST – nie narusza ustalonego w ustawach ustrojowych podziału kompetencji pomiędzy organami JST, który rezerwuje np. kwestie zaciągania długoterminowych zobowiązań do kompetencji organów stanowiących.
 • Osobną kwestią, jest fakt, że ust. 2 zezwala organowi stanowiącemu na upoważnienie zarządu JST do dokonywania pewnych modyfikacji w zakresie tej części WPF, w której zmiany zarezerwowane są zgodnie z ust. 1 do kompetencji organu stanowiącego. Mianowicie można upoważnić zarząd do samodzielnego dokonywania zmian w limitach zobowiązań i kwot wydatków związanych z przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków europejskich i pokrewnych. Zmiany te obejmują także środki przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć (w tym wkład własny), a także mogą dostosowywać planowane wydatki do rozstrzygnięć konkursów.
Rozdział 3 Uchwała budżetowa
Art. 233. [Inicjatywa w sprawie projektu uchwały budżetowej]

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

1) budżetowej,
2) o prowizorium budżetowym,
3) o zmianie uchwały budżetowej
– przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

komentarz

 • Artykuł 233 przyznaje zarządowi JST wyłączne prawo inicjatywy w kwestii sporządzenia projektu uchwały budżetowej, uchwały o zmianie uchwały budżetowej oraz o prowizorium budżetowym. Dodatkowo art. 240 ust. 2 u.f.p. przesądza, że organ stanowiący nie ma pełnej swobody wprowadzania poprawek do projektu uchwały budżetowej. Kontrowersje wzbudza zakres ograniczenia swobody działania organu stanowiącego wprowadzony tym przepisem. Dokładniej rzecz biorąc, na podstawie art. 233 usiłuje się wykazać, że organ stanowiący JST nie ma prawa wprowadzać zmian do projektu uchwały budżetowej. Wydaje się, że należy przychylić się do oceny, że jest to stanowisko błędne, skoro art. 240 ust. 2 wskazuje wprost, jakich zmian w projekcie uchwały budżetowej nie wolno dokonywać organowi stanowiącemu. Jeżeli tak, to należałoby uznać, że wprowadzenie wszelkich innych zmian w uchwale budżetowej pozostaje w kompetencji organu stanowiącego i nie należy dokonywać interpretacji rozszerzającej terminu „inicjatywa w sprawie sporządzenia uchwały”. Chodzi o to, aby nie obejmował on prawa do dokonywania w uchwale zmian innych niż wprost dozwolonych ustawą.
Art. 234. [Uchwała w sprawie trybu prac nad uchwałą budżetową]

Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:

1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;
3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

komentarz

 • Artykuł 234 daje organowi stanowiącemu JST prawo dookreślenia w drodze uchwały, w stosunku do regulacji zawartych w przepisach samej u.f.p., sposobu i trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przepis ten wymienia trzy obszary ustaleń. Po pierwsze, kwestię szczegółowości projektu budżetu. W uchwale można ustalić, że ma on być bardziej szczegółowy niż wynika to z art. 235 i 236 u.f.p. Po drugie, organ stanowiący może ustalić obowiązujący zarząd harmonogram prac nad projektem uchwały budżetowej. I wreszcie po trzecie, może także określić sposób uzasadnienia projektu i przyjmowanych w niej wielkości, a także wymogi co do tego, jakie materiały informacyjne zarząd jest zobowiązany przedstawić wraz z projektem uchwały.
 • Warto zwrócić uwagę, że realnie rzecz biorąc, organ stanowiący JST nie ma zbyt dużego pola manewru przy narzucaniu zarządowi preferowanego kalendarza przygotowywania projektu uchwały budżetowej. Artykuł 33 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) określa, że JST otrzymują podstawowe dla przygotowania projektu budżetu informacje (na temat planowanych wielkości dochodów z udziałów we wpływach z PIT, ewentualnych wpłat do budżetu państwa na tzw. janosikowe oraz poszczególnych części subwencji ogólnej) do 15 października. Natomiast art. 238 ust. 1 u.f.p. stanowi, że zarząd przedkłada organowi stanowiącemu projekt ustawy budżetowej do 15 listopada.
Art. 235. [Plan dochodów]

1. W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.
3. Do dochodów majątkowych zalicza się:
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
2) dochody ze sprzedaży majątku;
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu dochodów budżetu.

komentarz

 • Artykuł 235 ust. 1 ustala strukturę planu dochodów budżetu JST. Narzuca on ujęcie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem ministra finansów, a wydanym na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 u.f.p. Klasyfikacja obejmuje 33 działy. Kwotowo większość dochodów budżetów JST ujmowana jest w dwóch działach:
– 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, tutaj umieszcza się dochody z podatków lokalnych oraz z udziałów we wpływach z PIT i CIT;
– 758 Różne rozliczenia, tutaj umieszcza się wpływy z poszczególnych części subwencji ogólnej.
 • Warto zwrócić uwagę, że z punktu widzenia realnego planowania finansowego najważniejsze znaczenie ma nie klasyfikacja dochodów, lecz ich prawny charakter, tj. czy zgodnie z regułą sformułowaną w art. 42 ust. 2 u.f.p. mogą one być wydawane na dowolny cel ustalony w budżecie, czy też mają określone przeznaczenie (dotacje, środki na realizację programów i projektów z udziałem środków europejskich i pokrewnych, dochody związane z określonymi wydatkami na mocy odrębnych ustaw; tej ostatniej kategorii dotyczy art. 237 ust. 1 u.f.p.).
 • Planowane dochody należy wyszczególnić z podziałem na dochody bieżące i majątkowe – według ich źródeł. To ostatnie określenie nie ma definicji w u.f.p. i jest pojęciem nieostrym. Przepis nakazuje ponadto wskazać, które z wpływów mają charakter dotacji bądź środków przeznaczonych na finansowanie zadań współfinansowanych z udziałem środków europejskich i pokrewnych.
 • W ust. 2 mamy operacyjną definicję dochodów bieżących. Ma ona charakter negatywny. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody niebędące dochodami majątkowymi.
 • Ustęp 3 definiuje dochody majątkowe. Są nimi:
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
– dochody ze sprzedaży majątku;
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Ustęp 4 daje organowi stanowiącemu JST prawo ustalenia większej szczegółowości planu budżetu, niż wynika to z ust. 1 (jest to w gruncie rzeczy powtórzenie w odniesieniu do planu dochodów bardziej ogólnej zasady ustalonej w art. 234 pkt 1).
Art. 236. [Plan wydatków]

1. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2) dotacje na zadania bieżące;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

komentarz

 • Artykuł 236 określa wymaganą strukturę planu wydatków budżetu JST. Jego ust. 1 wskazuje, że podstawowy układ tego planu ma charakter bardziej szczegółowy niż układ planu dochodów, gdyż uwzględnia się nie tylko działy, ale i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Ponadto analogicznie do dochodów nakazane jest ujmowanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe.
 • Ustęp 2 zawiera (analogicznie do art. 235 ust. 2 w sprawie dochodów bieżących) negatywną definicję wydatków bieżących jako tych wydatków, które nie mają charakteru majątkowego. Przy czym katalog wydatków majątkowych zawiera ust. 4. Są to wydatki na:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich i pokrewnych;
– zakup i objęcie akcji i udziałów;
– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
 • Ustęp 3 nakazuje w planie wydatków bieżących wskazanie, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, sześciu kategorii wydatków, tj.:
– wydatków jednostek budżetowych ze wskazaniem na wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań;
– dotacji na zadania bieżące;
– świadczenia na rzecz osób fizycznych;
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i pokrewnych (w części związanej z realizacją JST);
– wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;
– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
 • Ustęp 4 określa – podobnie jak w przypadku planu dochodów – że organ stanowiący może ustalić większą szczegółowość budżetu. Warto zwrócić uwagę, że z punktu widzenia potrzeb zarządczych, problemem może być nie tyle niedostateczna szczegółowość planu wydatków, ile jego układ. Dlatego wiele jednostek samorządowych ujmuje plan wydatków również w innych układach, w tym w szczególności w układzie zadaniowym.
Art. 237. [Wyodrębnione części planu dochodów i wydatków]

1. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

komentarz

 • Artykuł 237 wskazuje na konieczność dodatkowego wyodrębnienia w planie dochodów i wydatków niektórych ich kategorii. Chodzi tutaj o sytuacje, w których dochody z określonego źródła powinny być przeznaczone na konkretne wydatki oraz co do zasady wzajemnie z wydatkami zbilansowane – chociaż sam art. 237 o tym nie mówi. To zaś stwarza potrzebę wyodrębnienia ww. kategorii wydatków w budżecie.
 • Ustęp 1 dotyczy dochodów i wydatków finansowanych z dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu JST, które wynikają z odrębnych ustaw. Przypomnijmy, że chodzi np. o dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które gmina ma obowiązek przeznaczyć na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii (ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm., czy opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm., a także grzywny nałożone „za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących” (ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm. Więcej na ten temat pisaliśmy przy omawianiu art. 212 ust. 1 pkt 8 u.f.p.
 • Ustęp 2 dotyczy dochodów i wydatków na zadania niebędące zadaniami własnymi JST, tj. zadania:
– z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami;
– realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
– realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi JST.
 • Przypomnijmy, że kwestii dochodów i wydatków na zadania zlecone dotyczy jeden z najbardziej trwałych sporów pomiędzy JST a Ministerstwem Finansów, o czym była mowa w komentarzu do art. 129 u.f.p. Konflikt ten dotyczy nie tylko wysokości dotacji, ale i braku możliwości wykazania w dokumentacji finansowej wydatków na zadania zlecone ponad wysokość przyznanych środków.
Art. 238. [Tryb przedkładania projektu uchwały budżetowej]

1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
2) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania
– do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:
1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;
2) inne materiały określone w uchwale, o której mowa w art. 234.
3. Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

komentarz

 • Artykuł 238 określa sposób postępowania zarządu JST w sprawie projektu uchwały budżetowej. Ustęp 1 określa termin przedłożenia projektu organowi stanowiącemu oraz RIO na 15 listopada roku poprzedzającego rok, którego uchwała ma dotyczyć. Projekt powinien być przedłożony wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. Zakresy uzasadnienia i materiałów informacyjnych nie są określone ustawowo, a w uchwale organu stanowiącego przyjętej na podstawie art. 234 (ust. 2). Zarząd obowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu opinię RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej przed jej uchwaleniem.
Art. 239. [Termin podjęcia uchwały budżetowej]

Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

komentarz

 • Artykuł 239 wprowadza zasadę mówiącą, że uchwała budżetowa powinna zostać przyjęta przez organ stanowiący przed rozpoczęciem roku budżetowego, którego dotyczy, przy czym dopuszcza – „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” – jej przyjęcie już w trakcie roku budżetowego, jednak nie później niż 31 stycznia.
Art. 240. [Zasady prowadzenia gospodarki finansowej w przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej]

1. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust. 1.

2. Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały, o której mowa w ust. 1.

komentarz

 • Ustęp 1 komentowanego przepisu wprowadza regułę, że w razie nieprzyjęcia uchwały budżetowej przed końcem poprzedniego roku do czasu jej przyjęcia podstawą gospodarki finansowej JST jest projekt tej uchwały przedstawiony organowi stanowiącemu przez zarząd. Jeżeli uchwała budżetowa nie zostanie podjęta do 31 stycznia, budżet JST zostaje ustalony – „w zakresie zadań własnych oraz zleconych” – przez RIO. Izba ma czas na ustalenie budżetu JST do końca lutego roku budżetowego. To oznacza, że na czas przed ustaleniem budżetu przez RIO równocześnie zostaje przedłużony okres gospodarki finansowej opartej na projekcie uchwały budżetowej.
 • Ustęp 2 dotyczy nieco odmiennej, choć powiązanej materii. Mianowicie ogranicza uprawnienia organu stanowiącego do wprowadzania zmian w przedłożonym mu przez zarząd projekcie uchwały budżetowej. W efekcie organ stanowiący nie ma prawa do zmiany wysokości dochodów lub wydatków, kiedy prowadziłoby to do powiększenia deficytu budżetu danej JST. Zakaz wprowadzania zmian – tak jak go formułuje art. 240 ust. 2 – nie obejmuje zmniejszenia nadwyżki budżetowej.
Art. 240a. [Postępowanie naprawcze]

1. W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242–244, oraz zagrożenia realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kolegium regionalnej izby obrachunkowej wzywa jednostkę samorządu terytorialnego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do regionalnej izby obrachunkowej, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program postępowania naprawczego na okres nieprzekraczający 3 kolejnych lat budżetowych.
3. Program postępowania naprawczego zawiera w szczególności:
1) analizę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych;
2) plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, zmierzających do usunięcia zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zachowania relacji określonej w art. 242–244;
3) przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich obliczania.
4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w art. 242–244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej, przy czym niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz spłat pożyczki otrzymanej z budżetu państwa.
5. W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:
1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
5) nie może ponosić wydatków z funduszu sołeckiego, chyba że poniesienie wydatków jest konieczne do zakończenia realizacji zadania rozpoczętego przed dniem przyjęcia programu postępowania naprawczego;
6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.
6. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość ustalonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego diet radnych i wydatków na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć odpowiednich kwot wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego.
7. Program postępowania naprawczego może zawierać inne ograniczenia niż określone w ust. 5 i 6.
8. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonej w art. 242–244. Przepis art. 240 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
9. Zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z ust. 8, bez zachowania relacji określonych w art. 242–244, nie może powodować zwiększenia stopnia niezachowania relacji wynikającego z tego budżetu.
10. Do ustalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ust. 8 oraz do jego zmiany przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu w jednostce samorządu terytorialnego można zawiesić jej organy i ustanowić zarząd komisaryczny, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym albo ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, z wyłączeniem wezwania organów jednostki do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji. W tym przypadku program postępowania naprawczego jest niezwłocznie opracowywany i przedstawiany do zaopiniowania regionalnej izbie obrachunkowej przez komisarza rządowego.

komentarz

 • Artykuł 240a został dodany ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013 r. poz. 1646 ze zm.).
Ustęp 1 określa dwie przesłanki wezwania danej JST przez kolegium RIO do przygotowania programu naprawczego. Po pierwsze musi wystąpić sytuacja, w której JST nie jest w stanie uchwalić WPF i/lub budżetu, zachowując reguły ustalone w art. 242–244 (dotyczą zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących oraz maksymalnej wysokości spłaty zobowiązań w poszczególnym roku). Po drugie musi też wystąpić „zagrożenie realizacji zadań publicznych”. Przy czym należy zauważyć, że ten drugi warunek jest sformułowany w sposób ocenny i nie da się wskazać jednoznacznie na oznaki jego wystąpienia. Sytuacji, w której występuje jedynie brak możliwości zachowania reguł z art. 242–244, dotyczy odrębny art. 240b u.f.p. Trzeba zwrócić uwagę, że takie postawienie sprawy świadczy, iż projektodawca miał świadomość, że ustawowe reguły zapisane w art. 242–244 u.f.p. mają charakter niedoskonały i zdarzają się sytuacje, gdy np. spłata zobowiązań w wysokości wyższej, niż na to dozwala wskaźnik ustalony na podstawie art. 243, nie stanowi zagrożenia dla wykonywania przez daną JST zadań publicznych. Omawiany przepis określa, że kolegium RIO wzywa JST do przygotowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego w ciągu 45 dni od dnia otrzymania wezwania.
 • Ustęp 2 komentowanego przepisu ustala maksymalny okres obowiązywania programu naprawczego na trzy lata, co jak można ocenić, stanowi kompromis pomiędzy potrzebą jak najszybszej sanacji stanu finansów JST a spodziewanym horyzontem czasowym skutków przedsięwziętych działań oszczędnościowych.
 • Z kolei ust. 3 określa zawartość programu naprawczego rozumianego jako dokument. Ma on obejmować przede wszystkim:
– analizę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych;
– plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, zmierzających do usunięcia zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zachowania relacji określonej w art. 242–244;
– przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich obliczania.
Przepis kładzie nacisk nie na osiągnięcie celu (poprawę sytuacji finansowej JST), lecz na sformułowanie poddających się kontroli działań prowadzących do tego celu.
 • Ustęp 4 zwalnia JST realizującą program naprawczy, zaakceptowany przez RIO (na czas realizacji programu), z obowiązku zachowania w WPF i budżecie relacji określonych w art. 242–243 u.f.p., przy czym dotyczy to jedynie spłat zobowiązań zaciągniętych przed wszczęciem realizacji programu naprawczego oraz (w aktualnym brzmieniu przepisu) spłat pożyczki z budżetu państwa (udzielonej, choć sam przepis o tym nie mówi, w związku z realizacją programu naprawczego).
 • Ustęp 5 przedstawia katalog czynności zakazanych w trakcie realizacji programu naprawczego. JST nie może:
– podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
– udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
– udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
– ponosić wydatków na promocję jednostki;
– ponosić wydatków z funduszu sołeckiego, chyba że poniesienie wydatków jest konieczne do zakończenia realizacji zadania rozpoczętego przed dniem przyjęcia programu postępowania naprawczego.
Jednostka realizująca program naprawczy jednocześnie ma obowiązek ograniczać realizację zadań innych niż obligatoryjne, a finansowanych ze środków własnych. Nie ulega wątpliwości, że za sformułowanym powyżej katalogiem zakazów stoi zasada nieponoszenia zbędnych wydatków. Natomiast o ile część elementów katalogu jest oczywista (np. zakaz zaciągania nowych zobowiązań czy udzielania poręczeń oraz gwarancji), o tyle dziwi ustawowy zakaz ponoszenia wydatków o marginalnej wielkości, jak np. z funduszu sołeckiego.
 • Ustęp 6 ogranicza w trakcie realizacji programu naprawczego wysokość diet radnych oraz wynagrodzeń członków zarządu. Niestaranna redakcja nowelizacji tej regulacji doprowadziła jednak do sytuacji, w której nie można mieć pewności co do stanu prawnego w tym zakresie. Nie ulega wątpliwości zasada niepodwyższania wynagrodzeń i diet w trakcie programu naprawczego. Natomiast zasadnicze wątpliwości budzi kontrola wykonywania tej zasady za pomocą kwoty łącznych wydatków na te cele. W efekcie w kwestii wysokości wynagrodzeń może dojść do kolizji z odrębnymi przepisami, dotyczącymi np. dodatku za staż pracy lub nagród jubileuszowych. Jeżeli zaś chodzi o diety radnych, uwzględnienia wymaga to, że realna wysokość wydatków na ich wypłaty może być zależna od uczestnictwa radnych w posiedzeniach. Próba dostosowania brzmienia przepisu do tego faktu skutkuje nie całkiem jasnym zdaniem mówiącym, że „wysokość ustalonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego diet radnych (...) nie może przekroczyć odpowiednich kwot wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego”.
 • Ustęp 7 wskazuje, że program naprawczy może zawierać inne ograniczenia niż wymienione w ust. 5 i 6. Przepis ten w istocie nie kreuje nowej rzeczywistości prawnej, gdyż uchwala budżetowa i uchwała w sprawie WPF mogą zawierać rozmaite ograniczenia wydatków niezależnie od prowadzenia postępowania naprawczego.
 • Ustęp 8 przesądza, że w razie nieprzygotowania przez JST programu naprawczego lub jego negatywnego zaopiniowania przez RIO to ta instytucja ustala budżet dla danej JST. Podobnie jak w przypadku przyjęcia programu naprawczego, ustalony przez RIO budżet nie musi zachowywać relacji określonych w art. 242–244 u.f.p. Ponadto przepis wskazuje na „odpowiednie stosowanie” art. 240 ust. 3 w przypadku zastępczego uchwalenia budżetu przez RIO, co oznacza prawdopodobnie dopuszczenie prowadzenia gospodarki finansowej JST do czasu ustalenia jej budżetu przez RIO – zgodnie z projektem negatywnie zaopiniowanego programu naprawczego i na podstawie projektu budżetu.
 • Ustęp 9 dopuszcza (na podstawie ust. 8) dokonywanie przez JST zmian w budżecie ustalonym przez RIO. Zmiana nie może jednak skutkować pogorszeniem relacji określonych w art. 242–244 u.f.p., tj. powiększeniem deficytu operacyjnego lub zaburzyć relację wysokości spłaty do wskaźnika z art. 243. Ustęp ten został dodany ustawą z 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 911).
 • Ustęp 10 (także dodany ww. nowelą z 9 maja 2014 r.) wskazuje, że budżet ustalony zastępczo przez RIO oraz zmiany wprowadzane w tym budżecie muszą uwzględniać ograniczenia sformułowane w ust. 5 i 6.
 • Ustęp 11 wprowadza – w razie nieopracowania przez JST programu naprawczego lub w razie jego negatywnego zaopiniowania przez RIO – możliwość zawieszenia organów JST i wprowadzenie zarządu komisarycznego z pominięciem wezwania organów jednostki do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji. W takim przypadku powołany komisarz jest zobowiązany do niezwłocznego opracowania i przełożenia RIO programu naprawczego.
 • W 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport „Skuteczność programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego”. Kontrolą objęto 15 postępowań w 14 JST. Jest to próba o znaczącej liczebności, bo w okresie objętym analizą programy naprawcze wykonywało 58 jednostek samorządowych. Przy czym najbardziej ogólne ustalenie izby miało zadziwiający charakter. Otóż NIK „pozytywnie oceniła skuteczność skontrolowanych programów naprawczych. Na koniec realizacji programów naprawczych większość kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego spełniało relacje określone w art. 242–243 ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że prawie wszystkie kontrolowane programy naprawcze przyniosły efekt w postaci poprawy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego” (str. 7 raportu). Równocześnie izba uznała, że „stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wskazują, że programy naprawcze nie zostały przygotowane rzetelnie”, a „zastrzeżenia dotyczyły również realizacji zaplanowanych przedsięwzięć naprawczych. W większości analizowanych przypadków nie były one wdrożone zgodnie z harmonogramami, a część samorządów zrezygnowała z ich realizacji lub zastępowała je innymi przedsięwzięciami. Ponad połowa kontrolowanych programów naprawczych nie przyniosła zaplanowanych efektów finansowych. Wystąpiły także przypadki nieprzestrzegania ustawowych ograniczeń wynikających z realizacji programów naprawczych. Pozostawało to jednak bez wpływu na skuteczność realizowanych programów naprawczych”.
Z raportu wyłania się więc paradoksalny obraz. Źle przygotowane i źle realizowane, a na dodatek słabo monitorowane przez RIO (o czym mowa w innym fragmencie raportu) programy naprawcze okazują się bardzo skuteczne. Zrozumienie stojących za tym faktem zjawisk wymagałoby powtórzenia analiz dokonanych przez NIK w celu wychwycenia istoty tego paradoksu, który nie został w raporcie poddany bliższej analizie. Nasuwa się podejrzenie, że sytuacja finansowa JST wykonujących programy naprawcze – w sensie spełniania warunków art. 243 u.f.p. – poprawiła się niezależnie od realizacji programu naprawczego, a to np. z powodu zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT (lub następczo kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej) i podwyższenia wskaźnika dopuszczalnej wysokości spłaty zobowiązań.
Art. 240b. [Ustalenie budżetu JST przez RIO]

1. W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242–244, budżet jednostki samorządu terytorialnego ustala regionalna izba obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonych w art. 242–244. Przepis art. 240 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Do zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z ust. 1, bez zachowania relacji określonych w art. 242–244, przepis art. 240a ust. 9 stosuje się odpowiednio.

komentarz

 • Artykuł 240b został dodany ustawą z 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on sytuacji, w której JST nie jest w stanie uchwalić WPF i/lub budżetu z zachowaniem reguł art. 242–244 u.f.p., jednak nie występuje zagrożenie dla realizacji przez nią zadań publicznych. Niedotrzymanie reguł z art. 242–244 ma więc charakter techniczny.
 • Ustęp 1 komentowanego przepisu przesądza, że w wyżej opisanej sytuacji budżet JST zostaje ustalony przez RIO. Budżet może nie zachowywać reguł art. 242–243. Przy czym do czasu ustalenia go przez RIO podstawą prowadzenia gospodarki finansowej przez JST jest projekt budżetu.
 • Ustęp 2 dopuszcza wprowadzanie przez JST poprawek do budżetu ustalonego zastępczo przez RIO, jednak nie mogą one prowadzić do pogorszenia relacji określonych w art. 242–243 (przepis odsyła do art. 240a ust. 9). Kontrowersje może budzić to, że w sytuacji, w której niedotrzymanie reguł dotyczących zbilansowania dochodów i wydatków bieżących lub wysokości spłaty zobowiązań ma charakter techniczny i nie grozi załamaniem działalności JST, ingerencja nadzorcza w samodzielność gospodarki finansowej ma – pod względem prawnym – charakter głębszy niż w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia (sytuacja opisana w art. 240a). Przypomnijmy: art. 240a nakłada na JST określone obowiązki oraz ogranicza swobodę w zakresie ustaleń budżetowych, jednak zachowuje zasadę, że JST sama decyduje o tym, jakie przedsięwzięcia naprawcze podejmie, a także sama przygotowuje projekt budżetu i go uchwala. Działania zastępcze RIO są dopuszczone dopiero wtórnie – w przypadku nieuchwalenia programu naprawczego lub uchwalenia programu nierokującego poprawy sytuacji finansowej JST.
Można domniemywać, że intencją projektodawcy przepisu było to, aby RIO ustalała budżet JST w przypadku opisanym w art. 240b ust. 1 na podstawie projektu budżetu przygotowanego przez samą JST. Natomiast obawiano się, że rozwiązanie polegające na uchwaleniu za zgodą RIO budżetu niezachowującego reguł art. 242–244 – bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci formalnego postępowania naprawczego (które jednak jest tu zbędne) – doprowadzi do rozszczelnienia systemu kontroli.
Art. 241. [Prowizorium budżetowe]

W przypadku gdy Rada Ministrów uchwali projekt ustawy o prowizorium budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, na wniosek zarządu, może podjąć uchwałę o prowizorium budżetowym jednostki samorządu terytorialnego na okres objęty prowizorium budżetowym.

komentarz

 • Artykuł 241 daje prawo organowi stanowiącemu JST podjęcia uchwały o prowizorium budżetowym gminy, powiatu czy województwa w sytuacji, gdy Rada Ministrów uchwali projekt ustawy krajowym o prowizorium budżetowym na dany okres. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej JST na podstawie uchwały o prowizorium budżetowym nie zostały określone ani w samym art. 241, ani w innych przepisach u.f.p.
Art. 242. [Reguła równoważenia dochodów i wydatków bieżących]

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.
4. W przypadku równoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia zasady określonej w ust. 2 za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami.

komentarz

 • Artykuł 242 u.f.p. po raz pierwszy (zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. poz. 1241 ze zm.) miał zastosowanie do uchwał budżetowych JST na 2011 r. Ustęp 1 zakazuje uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące byłyby wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o niektóre – wymienione w przepisie – środki pozostałe z ubiegłych lat. Natomiast ust. 2 odnosi tę regułę do wykonania budżetu. Oba ustępy kreują względnie autonomiczną część bieżącą budżetu JST (niezależnie od tego, jaką postać techniczną ma budżet rozumiany jako konkretny dokument). Ta część gminnego budżetu powinna zostać co do zasady zbilansowana. Nadwyżka wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi, a więc deficyt operacyjny (tego terminu u.f.p. nie używa), jest bowiem możliwy tylko wtedy, kiedy dana JST dysponuje nadwyżkami środków z ubiegłych lat. Reguła wydatkowa zawarta w art. 242 ust. 1 i 2 uniemożliwia zaciąganie długu na sfinansowanie wydatków bieżących. Przypomnijmy, że dług – co do zasady – wolno zaciągnąć na sfinansowanie deficytu (wyjątki dotyczą długu krótkoterminowego, spłacanego w trakcie roku budżetowego oraz prefinansowania wydatków z udziałem środków europejskich). Reguła wydatkowa z art. 242 powoduje, że sytuacja, w której wydatki bieżące generują deficyt budżetu, oznacza równocześnie, że JST ma już środki na sfinansowanie tej części deficytu. Czyli że ma ona charakter jedynie techniczny, gdyż środki pozostałe z ubiegłych lat można wprowadzić do tegorocznego budżetu tylko jako przychody.
 • Konsekwencją ust. 1 i 2 jest jeszcze jedna nieopisana wprost reguła. Transfery środków pomiędzy częścią bieżącą a częścią majątkową budżetu JST mogą być tylko jednokierunkowe – w stronę części majątkowej budżetu, tzn. z nadwyżki operacyjnej można finansować wydatki majątkowe, natomiast nie wolno przeznaczyć dochodów majątkowych na wydatki bieżące. Warto zwrócić uwagę, że art. 242 u.f.p. systemowo ogranicza zasadę jedności materialnej budżetu publicznego, tworząc jego dwie względnie autonomiczne części: bieżącą i majątkową. Nie jest natomiast sprzeczny z wprowadzającym tę zasadę art. 42 ust. 2 u.f.p., który zakazuje jedynie wiązania dochodów z konkretnych źródeł z konkretnymi („imiennie wymienionymi”) wydatkami.
 • Warto zauważyć, że pierwotne brzmienie art. 242 ust. 1 i 2 dozwalało bilansowanie wydatków bieżących za pomocą nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych oraz wolnych środków pozostających w dyspozycji JST w wyniku rozliczeń emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Nowelizacja u.f.p. z 14 grudnia 2018 r. zmieniła jednak zawartość obu ustępów w tym zakresie, przy czym art. 8 ust. 2 ustawy nowelizującej ustalił, że nowe brzmienie art. 242 będzie miało po raz pierwszy zastosowanie do budżetów i WPF na 2022 r. I tak w miejsce imiennego wskazania wprost na nadwyżki budżetowe i wolne środki pojawiło się odwołanie do równocześnie nowelizowanego art. 217 u.f.p., wskazując, że wydatki bieżące mogą zostać zbilansowane przychodami określonymi w jego ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Utrzymano natomiast możliwość finansowania wydatków bieżących z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8), wprowadzono też możliwość finansowania ich ze zwrotów pożyczek udzielonych przez JST (pkt 7). Wyłączono zaś możliwość użycia w tym celu wolnych środków pozostałych z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji. Ta ostatnia zmiana uniemożliwia wykorzystanie środków pochodzących z długu (zaciągniętego w ubiegłych latach) do sfinansowania wydatków bieżących i jest zrozumiałym uszczelnieniem reguły wydatkowej.
 • Artykuł 242 w nowym brzmieniu został dostosowany do zmian w art. 217. O ile jednak art. 217 ma zastosowania już od 2020 r., o tyle zmiany w art. 242 obowiązują od budżetu na 2022 r. Nowelizacja u.f.p. z 14 grudnia 2018 r. wyłączyła z ust. 2 pkt 5 niewydane środki pochodzące ze szczególnych źródeł (prawnie powiązane z określonym przeznaczeniem wydatków) do odrębnego punktu 8. Bilansowaniem dochodów i wydatków w tym zakresie rządzą bowiem osobne regulacje prawne, a zmiany w art. 217 i 242 u.f.p. są dostosowaniem do tego faktu. Wspomniana już nowela dodała też w tej sprawie w art. 242 ust. 4. Stanowi on, że oceny spełniania reguły określonej w ust. 2 w roku poprzedzającym rok budżetowy dokonuje się z wyłączeniem kwot związanych z tego typu środkami, tzn. z pominięciem ich zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej.
 • Nowela utrzymała zaś ust. 3, który wyłącza z reguły zbilansowania dochodów i wydatków bieżących wydatki z udziałem środków europejskich w sytuacji, w której środki na te wydatki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.
Art. 243. [Dopuszczalna wysokość spłat zobowiązań]

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:
w którym poszczególne symbole oznaczają:
R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,
O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.
2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1:
1) dochody bieżące budżetu, do których odnoszone są łączna kwota spłat i wykupów określona w ust. 1 oraz kwota dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
2) dochody bieżące budżetu pomniejszane o wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
3) wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o:
a) wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,
b) wydatki bieżące na obsługę długu,
c) wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
4) dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych – wartości wykonane za ten rok, z tym że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.
3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:
1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami,
1a) wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
– w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 1a.
3a. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.
3b. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do następującej wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszej spłaty zobowiązań, która przypadałaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet:
1) środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty;
2) wynikających z posiadania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, środkami z tego tytułu;
3) środkami z tytułu innego niż wymieniony w pkt 1 i 2, w szczególności z posiadanych przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 i 7, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2.
4. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a, lub gdy określone w umowie o dofinansowanie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostały przekazane albo po ich przekazaniu został orzeczony ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w tej relacji kwotę zobowiązań związaną z:
1) nieprzekazanymi środkami lub środkami, w stosunku do których orzeczono zwrot;
2) niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a.
5. Ustalenie spełnienia warunku określonego w ust. 3b pkt 1 następuje na podstawie danych przedstawianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przy czym, określając łączny koszt obsługi długu związany z danym zobowiązaniem, należy uwzględnić koszty, które jednostka jest obowiązana zapłacić, w szczególności odsetki, opłaty i prowizje.

komentarz

 • Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, art. 243 miał po raz pierwszy zastosowanie do projektu budżetu na 2014 r. Jednak nowelizacja u.f.p. z 14 grudnia 2018 r. bardzo znacząco zmieniła treść tego przepisu. Sytuacja jest obecnie dość złożona, gdyż jednocześnie obowiązują trzy stany prawne. W odniesieniu do budżetu na 2019 r. zasadniczo obowiązuje brzmienie art. 243 sprzed nowelizacji (z jednym wyjątkiem). W odniesieniu do lat 2020–2025 (budżety i WPF) obowiązują nowe przepisy, jednak z pewnymi wyjątkami. Całość nowego brzmienia art. 243 ma zastosowanie dopiero do ustalania wskaźnika dopuszczalnej spłaty zobowiązań dla poszczególnych lat począwszy od 2026 r.
Oznacza to także, że do WPF – będącego z definicji dokumentem wieloletnim – w okresie przejściowym należy stosować w odniesieniu do poszczególnych lat objętych prognozą różne sposoby wyznaczania wskaźnika dopuszczalnej spłaty zobowiązań. Sprawę tę regulują art. 7–9 ustawy nowelizacyjnej z 14 grudnia 2018 r. Komplikacją jest fakt, że te przepisy – jako mające jedynie epizodyczny charakter – nie zostały włączone do tekstu jednolitego u.f.p., który został ogłoszony obwieszczeniem marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).
 • Jeszcze obowiązujące w zastosowaniu do budżetu na 2019 r. brzmienie art. 243 (sprzed nowelizacji z 14 grudnia 2018 r.) limituje łączną kwotę:
„1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji”. Uwaga! O tym, co się zmieni, piszemy w dalszej części do art. 243.
 • Generalnie wyłączenia z limitu nie uległy zmianie i dotyczą spłaty zobowiązań (kredytów, pożyczek, obligacji, gwarancji i poręczeń) zaciągniętych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE i pomocy udzielanej przez państwa EFTA wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. (art. 243 ust. 3). Wyłączenie działa do 90 dni od momentu zakończenia programu, projektu bądź zadania i otrzymania refundacji, przy czym termin ten ma zastosowanie do kwoty głównej należności, a nie do odsetek i dyskonta. Niespłacone w tym terminie zobowiązanie zostaje objęte systemem kontroli wysokości spłat.
 • Osobny ust. 3a stanowi, że termin ten nie ma i nie będzie miał zastosowania do spłat zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie programu, projektu bądź zadania współfinansowanego ze środków z budżetu UE lub z pomocy EFTA w tej części, która była przeznaczona na sfinansowanie wkładu krajowego, pod warunkiem, że środki europejskie i pokrewne finansowały co najmniej 60 proc. programu, projektu lub zadania (JST nie otrzymuje refundacji tej części środków). Przepis reguluje także sposób obliczania wysokości wkładu UE (EFTA) w przypadku programu, projektu bądź zadania generującego dochód.
 • Dodatkowe wyłącznie jest określone w art. 243a. Dotyczy ono płatności wynikających z emisji obligacji przychodowych.
 • Począwszy już od budżetów na 2019 r. działają ust. 3b i 5 komentowanego przepisu, które zostały wprowadzone nowelizacją z 14 grudnia 2018 r. Zezwalają one na wcześniejszą spłatę w danym roku budżetowym należności, których spłata przypada w latach następnych (możliwość ta nie obejmuje planowania w WPF wcześniejszych spłat w przyszłych latach). Wcześniejszej spłaty można dokonać środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli jego pełne koszty dla całego okresu jego spłaty są niższe od spłacanego nim zobowiązania. Spłaty można też dokonać z wykorzystaniem wolnych środków wynikających z rozliczenia zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, a także z wykorzystaniem innych środków pozostających w dyspozycji JST (przepis wymienia w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku oraz zwrotu udzielonych pożyczek). Jest tu jednak warunek – JST nie może zaciągnąć nowego długu na sfinansowanie deficytu budżetu.
 • Powyższa zmiana regulacji dotyczących spłaty długu usuwa wadę związaną z systemem kontroli spłat zobowiązań, na którą od dawna zwracały uwagę samorządy oraz środowiska akademickie i eksperckie. Mianowicie poprzednie brzmienie art. 243 uniemożliwiało redukcję długu z wykorzystaniem posiadanych przez daną JST środków oraz konwersję zadłużenia potaniającą dług w sytuacjach, w których operacje tego typu prowadziły do technicznego przekroczenia wskaźnika dopuszczalnej wysokości spłaty zobowiązań.
 • Określenie w art. 243 kontrolowanej wysokości spłat zobowiązań dokonywanych przez daną JST poprzez sformułowanie katalogu rodzajów spłat (raty kapitałowe i odsetkowe kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji wraz z należnymi odsetkami i dyskontem) i potencjalnych spłat (wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) umożliwiało obchodzenie ograniczeń przez zawieranie umów generujących zobowiązania w formach prawnych nieobjętych katalogiem. Jak mówiliśmy w komentarzu do art. 72 u.f.p., który określał tytuły dłużne, łączny efekt tego typu umów nie był znaczący dla ogólnego poziomu długu JST w skali kraju, mógł jednak mieć znaczenie dla stanu finansów poszczególnych JST korzystających z nich. Takie zachowania JST spowodowały objęcie kontrolą – zgodnie z nowym art. 243 ust. 1 pkt 3 (wprowadzonym nowelizacją z 14 grudnia 2018 r.) – także spłat zobowiązań innych niż kredyty i pożyczki, a zaliczanych do tytułu dłużnego: kredyty i pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2). Przy czym nowelizacja każe objąć limitem spłat jedynie te umowy, które zostały zawarte po wejściu w życie ustawy nowelizacyjnej, tj. podpisane od 1 stycznia 2019 r. (art. 9 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw).
 • Dodatkowo na podstawie ww. noweli kontrolą objęto nie tylko raty odsetkowe (oraz dyskonto), lecz wszystkie wydatki na obsługę długu, co ma na celu wyeliminowanie możliwej drugiej luki w sprawdzaniu wysokości spłat, polegającej na minimalizacji rat odsetkowych i maksymalizacji inaczej zdefiniowanych prawnie płatności będących kosztem długu. Obie zmiany (dotyczące katalogu płatności będących przedmiotem kontroli co do ich wysokości) obejmują lata począwszy od 2020 r., tj. budżety JST począwszy od 2020 r. oraz WPF także obowiązujące w 2019 r., w odniesieniu do lat począwszy od roku 2020 r.
 • Mechanizm kontroli wysokości spłat zobowiązań opiera się na ustaleniu, jaka procentowo część dochodów mogła być w latach poprzedzających rok budżetowy przeznaczona na spłatę zadłużenia. Przyjmuje się także, że łączna wysokość spłat (po uwzględnieniu wszystkich wyłączeń) w roku budżetowym ani w żadnym roku po nim następującym nie może stanowić większej części dochodów niż ustalony jak wyżej wskaźnik. Uwaga! Wskaźnik dopuszczalnej wysokości łącznej spłaty zobowiązań ma postać procentową, a nie kwotową, co pozwala na jego jednolite stosowanie do budżetów i prognoz finansowych o różnej wysokości.
 • Obowiązujące do końca 2019 r. brzmienie art. 243 nakazuje obliczyć, jakim procentem dochodów ogółem jest suma nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (czyli nadwyżki operacyjnej) oraz dochodów ze sprzedaży majątku, obliczona średnio dla trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Łączna wysokość spłat zobowiązań nie może stanowić wyższego procentu dochodów ogółem (od wyliczonego w powyższy sposób) ani w roku budżetowym, ani w latach następnych.
 • Ponieważ projekt uchwały budżetowej (a wraz z nim projekt uchwały w sprawie WPF) musi być przedstawiony organowi stanowiącemu nie później niż 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, art. 243 nakazuje wykorzystać dla tego roku wielkości niewykonane, ale planowane (według stanu planu na koniec trzeciego kwartału). Można zwrócić uwagę, że plany generalnie przeszacowują – w stosunku do ostatecznego wykonania – wysokość dochodów ze sprzedaży majątku, a nie doszacowują wysokości nadwyżki operacyjnej (nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Aby wyeliminować wpływ tego typu rozbieżności, nowelizacja u.f.p. z 14 grudnia 2018 r. wprowadziła zasadę, że po sporządzeniu sprawozdania rocznego za rok poprzedzający rok budżetowy obliczenia wskaźnika należy oprzeć na wartościach wykonanych (ust. 2 pkt 4).
 • Pierwotna postać wzoru z ust. 4, służącego od 2014 r. do obliczenia wskaźnika dopuszczalnej wysokości spłat, budziła wątpliwości co do jego realistyczności ekonomicznej. Oczywistą wadą wzoru było uwzględnianie rat odsetkowych po obu stronach równania. Z jednej strony ich wysokość była przedmiotem kontroli (stanowiły one element łącznej kwoty spłat, która nie może być wyższa niż określony wskaźnikiem procent dochodów). Z drugiej strony księgowane były jako wydatek bieżący, co obniżało wysokość nadwyżki operacyjnej, a więc wysokość procentowego wskaźnika. Nowelizacja z 14 grudnia 2018 r. wyeliminowała ten błąd wzoru, każąc wyliczać nadwyżkę operacyjną za ubiegłe lata z pomniejszeniem wydatków bieżących o łączną kwotę rat odsetkowych (a dokładniej: wszystkich wydatków bieżących na obsługę długu, ponieważ równocześnie włączono do obliczenia limitowanej kwoty spłat wydatki bieżące na obsługę długu niebędące ratami odsetkowymi).
 • Inną poważną zmianą jest odnoszenie nadwyżki operacyjnej (przy obliczeniach wskaźnika dla lat 2020–2025 powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku) i wysokości planowanych spłat do dochodów bieżących, a nie do dochodów ogółem, tzn. obliczanie wskaźnika jako procentu dochodów bieżących. Co więcej, z wyliczenia nadwyżki operacyjnej wyłączono dotacje i środki przeznaczone na realizację programów, projektów i zadań z udziałem środków z UE i EFTA. Natomiast wysokość nadwyżki operacyjnej i spłaty zobowiązań odnosi się do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje na zadania bieżące.
 • Powyższe zmiany mają prowadzić do większej realistyczności ekonomicznej wskaźnika. Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań współfinansowanych ze środków europejskich i pokrewnych mogą zaburzać realny obraz sytuacji finansowej JST z powodu możliwej rozbieżności czasowej: dokonania wydatku wcześniej (we wcześniejszym roku budżetowym) przed otrzymaniem dochodu. Pomniejszenie dochodów bieżących o wysokość dotacji służy eliminacji sztucznych zmian kwot odpowiadających wskaźnikowi, a niezwiązanych z realnym wzrostem możliwości spłaty zadłużenia. Przykładem takiej sytuacji było odnoszenie wskaźników dopuszczalnej wysokości spłaty zobowiązań gmin do dochodów powiększonych o dotacje przeznaczone na wypłaty w ramach programu 500+. Zwiększały one wysokość dochodów, a więc ten sam procentowy wskaźnik oznaczał możliwość wyższej kwotowo spłaty zadłużenia, choć realnie wzrost dochodów z tytułu dotacji na wypłaty nie powodował możliwości dokonywania wyższych spłat.
 • Omówione wyżej zmiany mają zastosowanie do obliczenia wskaźnika dopuszczalnej wysokości zadłużenia począwszy od 2020 r. Natomiast od 2026 r. przy wyliczaniu wskaźnika znów nastąpią zmiany. Po pierwsze ma być on obliczony na podstawie danych dla siedmiu lat poprzedzających rok budżetowy. Ma to w intencji ustawodawcy wyeliminować wpływ wahań koniunktury gospodarczej i wynikającej stąd zmienności sytuacji finansowej JST na wysokość wskaźnika, tzn. takich sytuacji, kiedy wskaźnik obliczony na podstawie lat bardziej korzystnej sytuacji finansowej służy do limitowania spłat w latach mniej korzystnej sytuacji – bądź na odwrót. Ryzykiem są tutaj cykle koniunkturalne o dłuższym okresie. Po drugie od 2026 r. we wzorze będzie się pomijać możliwość spłaty z wykorzystaniem dochodów ze sprzedaży majątku. Projektodawca zmianę tę uzasadnił zbyt łatwym podbijaniem wysokości wskaźnika za pomocą nierealistycznie wysokich planów dotyczących tego typu dochodów. Dochody takie jednak realnie występują i realnie służą do spłaty zobowiązań, a ich pominięcie spowoduje, że wskaźnik dopuszczalnej wysokości spłaty zobowiązań stanie się mniej realistyczny ekonomicznie.
 • Wzór limituje natomiast jedynie wysokość potencjalnych spłat. Realne płatności wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji zawsze są nieporównywalnie niższe niż kwoty, które wzór nakazuje rezerwować.
Art. 243a. [Obligacje przychodowe]

Środków, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243), ani świadczeń emitenta należnych obligatariuszom uprawnionym z obligacji przychodowych nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243.

komentarz

 • Artykuł 243a został dodany do u.f.p. ustawą z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz.483 ze zm.). Przepis ten obowiązywał już wcześniej jako art. 23b ust. 7 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 730 ze zm.). Artykuł 243a wyłącza płatności należne obligatariuszom obligacji przychodowych z kwoty spłat zobowiązań limitowanej przez art. 243. Uzasadnieniem wyłączenia jest to, że obligacje przychodowe emitowane są na sfinansowanie konkretnego przedsięwzięcia, a koszty z nimi związane (wykup i inne świadczenia na rzecz obligatariuszy) są finansowane z wpływów generowanych przez to przedsięwzięcie, nie obciążają więc innych dochodów już istniejących lub planowanych.
Art. 244. [Zobowiązania związków komunalnych]

1. Do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1, dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego:

1) w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym;
2) w pozostałych przypadkach – w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem.
2. Łączna kwota spłat i wykupów jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243, nie obejmuje zobowiązań związku współtworzonego przez tę jednostkę, na które jednostka udzieliła gwarancji i poręczeń.

komentarz

 • Przepis określa zasady uwzględniania przy ustalonym w art. 243 u.f.p. limicie spłaty zobowiązań związku komunalnego, którego członkiem jest dana JST.
 • Ustęp 1 pkt 1 ustala zasadę, że zobowiązania związku uwzględnia się przy obliczaniu wysokości spłaty danej JST w wysokości proporcjonalnej do jej udziału w inwestycji finansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji. Natomiast ust. 1 pkt 2 stanowi, że w pozostałych przypadkach (tj. kiedy nie jest możliwe wskazanie takiego udziału) spłatę uwzględnia się w wysokości proporcjonalnej do udziału danej JST we wpłatach na rzecz związku.
 • Ustęp 2 wskazuje, że jeżeli dana JST udzieliła związkowi poręczenia lub gwarancji w związku z zaciągnięciem danego zobowiązania, spłat tego zobowiązania nie bierze się pod uwagę, ustalając relację, o której mowa w art. 243. W przeciwnym przypadku stosowana część spłaty byłaby uwzględniana dwa razy: raz jako przypadająca na członka związku część spłaty i drugi raz jako przedmiot udzielonego poręczenia bądź gwarancji. ©℗