Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 r. zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 738) [tabela]. W stosunku do obowiązujących w 2019 r. wzrosły one o ok. 1,8 proc. Przy czym nowy akt wykonawczy nie obliguje samorządów do podejmowania uchwał zmieniających lokalne daniny na 2020 r., ale jeśli się na to zdecydują, muszą pamiętać, że nowe opłaty nie mogą być wyższe niż te, które są podane w rozporządzeniu. Z kolei nieuchwalenie przez rady nowych stawek przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego nie oznacza, że na jej terenie będą automatycznie obowiązywały stawki maksymalne. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 20a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170; dalej upol), stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.
Kompetencje rad gmin