Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 84 senatorów, nikt się nie wstrzymał, nikt też nie głosował przeciw.

Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że ustawa wprowadza zmiany odnoszące się do sposobu przekazywania sprawozdań prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez podmioty udzielające pomocy publicznej.

Ponadto reguluje ona kwestię prowadzenia postępowania w zakresie pomocy publicznej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Nowela uchyla przepisy upoważniające prezesa UOKiK i ministra rolnictwa do reprezentowania Polski w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej toczących się przed organami sądowymi Unii Europejskiej. Zgodnie z nowelizacją kompetencje te będzie miał minister właściwy do spraw członkostwa Polski w Unii Europejskiej. (PAP)