W marcu CBOS zapytał respondentów o ocenę działania kilku instytucji publicznych.

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że ankietowani najlepiej wypowiadają się o pracy policji - pozytywnie oceniło ją 68 proc. respondentów (to spadek o 4 pkt. procentowe w stosunku do września 2017 r.), zaś negatywnie - 17 proc. "Negatywnym opiniom sprzyja w pewnym stopniu młodszy wiek badanych (18-34 lata) oraz zła ocena własnych warunków materialnych" - ocenili autorzy raportu.

Funkcjonowanie wojska dobrze oceniło aż 59 proc. Polaków (spadek o 6 pkt. proc.), zaś negatywnie - 8 proc. (spadek o 3 pkt. proc.). Wzrosła natomiast liczba osób (z 24 proc. do 33 proc.), które nie mają sprecyzowanej opinii o działalności wojska.

Autorzy badania zapytali Polaków także o ocenę działalności Kościoła rzymskokatolickiego. Z sondażu wynika, że jego działalność pozytywnie ocenia 54 proc. Polaków (od września 2017 roku spadek o 7 punktów procentowych), a negatywnie – jedna trzecia (32 proc., co oznacza wzrost o 3 punkty). Dla porównania: w 2011 r. działalność Kościoła pozytywnie oceniało 62 proc. ankietowanych, a negatywną ocenę wystawiło mu 26 proc. respondentów. Od tego czasu liczba ankietowanych oceniających działalność Kościoła pozytywnie systematycznie spadała - do 55 proc. w 2016 r. W drugiej połowie roku 2017 opinie o Kościele uległy poprawie. W przeprowadzonym wówczas badaniu pozytywnie oceniło go 61 proc., a negatywnie - 29 proc. ankietowanych. W marcu opinie wróciły do wcześniejszego stanu.

Według CBOS, na odbiór działalności Kościoła - poza takimi czynnikami, jak uczestnictwo w praktykach religijnych czy poglądy polityczne - zauważalnie wpływa wykształcenie badanych. Najlepiej oceniają ją osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, natomiast najbardziej krytyczni są respondenci najlepiej wykształceni, wśród których negatywne i pozytywne opinie o Kościele jako instytucji niemal się równoważą.

W sondażu zapytano również o ocenę działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Opinie o tej instytucji w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nieznacznie się poprawiły. Pozytywnie o pracy RPO wypowiada się 46 proc. badanych (od września 2017 roku wzrost o 2 pkt. proc.), a negatywnie – co dziewiąty (11 proc., spadek o 3 pkt.). Znaczna część Polaków (43 proc.) nie ma jednak zdania na ten temat. W badaniu zwrócono uwagę, że działalność tej instytucji lepiej oceniają badani o poglądach lewicowych (62 proc. dobrych ocen) lub centrowych (59 proc.) niż prawicowych (43 proc.).

Z badania CBOS wynika także, że 45 proc. respondentów pozytywnie oceniło działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego (wzrost o 2 pkt. proc.), a negatywnie – 12 proc. (spadek o 3 pkt. procentowe). To opinie nieznacznie lepsze niż we wrześniu 2017 r.

Natomiast ocena działalności Instytutu Pamięci Narodowej jest zbliżone do tej z ubiegłego miesiąca. Pozytywnie wypowiada się na ten temat 46 proc. badanych, natomiast negatywnie – 24 proc. CBOS przeanalizował również preferencje i przekonania badanych i ich związek z oceną prac IPN. "Spośród analizowanych grup społeczno-demograficznych najlepiej działalność IPN oceniają osoby najbardziej zaangażowane w praktyki religijne (75 proc. dobrych ocen wobec 4 proc. złych) oraz badani deklarujący prawicowe poglądy polityczne (66 proc. wobec 13 proc.). Z kolei respondenci o orientacji lewicowej wyraźnie częściej ją krytykują, niż aprobują (50 proc. wobec 30 proc.)" - podał CBOS w komunikacie.

Sondaż pokazuje również, że wśród związków zawodowych (NSZZ "Solidarność", OPZZ i FZZ) najlepiej ankietowani oceniają działalność NSZZ "Solidarność". Dobrze wypowiada się o niej 29 proc. , źle 28 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 43 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazło się Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), które dobrze oceniło 20 proc. badanych, 20 proc. źle, 60 proc. nie potrafiło dokonać oceny. Na trzecim miejscu uplasowało się Forum Związków Zawodowych (FZZ) - 14 proc. respondentów dobrze oceniło działalność tego związku, 12 proc. źle, 74 proc. nie dokonało oceny.

"Spośród grup zawodowych działalność wszystkich trzech central związkowych częściej niż inni doceniają robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani, a w przypadku NSZZ +S+ również pracownicy usług" - czytamy w sondażu. W ocenie autorów badania na postrzeganie działalności "Solidarności" wyraźnie wpływają poglądy polityczne i religijność badanych - częściej niż inni dobrze oceniają ją respondenci identyfikujący się z prawicą oraz uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu.

Ankieterzy pytali Polaków także o opinie o działalności Trybunału Konstytucyjnego. Dobrze ocenia ją 26 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc. w stosunku do badania z września 2017 r.), źle 34 proc. (spadek o 4 pkt. proc.), a 40 proc. nie ma zdania. W badaniu podkreślono, że Polacy postrzegają działalność TK w dużej mierze przez pryzmat swoich poglądów i preferencji politycznych. Pozytywnie wypowiadają się o niej częściej badani o poglądach prawicowych, zamierzający głosować w wyborach parlamentarnych na PiS lub Kukiz ’15, natomiast negatywnie osoby identyfikujące się z lewicą oraz popierające Nowoczesną lub PO.

Częściej z krytyką niż aprobatą mówią również badani o działalności sądów i prokuratury. "Można jednak zauważyć, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nieco ubyło osób, które są z niej niezadowolone" - wskazują autorzy badania.

W marcu 2018 r. pracę sądów dobrze oceniło 32 proc. badanych, a prokuratury – 28 proc. (to wzrost o 2 punkty procentowe od września 2017 r.). Negatywnie o działalności sądów wypowiada się 40 proc. ankietowanych (spadek o 5 punktów proc.), a o prokuraturze – 33 proc.(spadek o 5 pkt. proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 1–8 marca 2018 r. na liczącej 1092 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

autorzy: Iwona Żurek, Paweł Żebrowski, Maciej Puchłowski, Krzysztof Markowski