CBA zarzuca mu złamanie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Biuro w ramach działań kontrolnych bada, czy samorządowcy w kraju nie łamią ustawy antykorupcyjnej przez posiadanie udziałów w spółkach, czy zasiadanie w organach firm.

Kaczorek podał, że według CBA Tomala pomimo zasiadania w zarządzie powiatu był prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Przemyślu. Posiadał też w niej ponad połowę 50 udziałów.

Zgodnie przepisami ustawy antykorupcyjnej m.in. członkowie zarządu powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego. Nie mogą też czy też posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 proc. akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego w każdej z tych spółek.

Kaczorek poinformował, że Tomala podpisał protokół kontroli prowadzonej przez CBA, która objęła lata 2014-17. W tym czasie był członkiem zarządu powiatu. Jest też radnym powiatu garwolińskiego.

"W związku z wynikami kontroli, z powodu nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego wystąpienia pokontrolne, w których wniosło o odwołanie kontrolowanego z funkcji członka zarządu powiatu" - powiedział Kaczorek.

Wprost z ustawy wynika, że jeżeli zakaz narusza osoba na takim stanowisku, to rada odwołuje ją z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym jej przewodniczący uzyskał informację o przyczynie odwołania.

CBA zwróciło się też burmistrza Łaskarzewa (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) o odwołanie Tomali z funkcji kierownika SP ZOZ w Łaskarzewie, ponieważ jako osoba pełniąca funkcję publiczną łączy ją z pracą, jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy. Gmina także ma miesiąc na rozwiązanie umowy o pracę.

Kaczorek podał, że podobny wniosek CBA skierowała w innej sprawie do przewodniczącego rady powiatu krasnostawskiego wobec członka zarządu powiatu Elżbiety Makuch. Według CBA od sierpnia 2016 r. do chwili zakończenia kontroli łączyła ona funkcję członka zarządu powiatu z funkcją członka rady nadzorczej miejscowego Banku Spółdzielczego. Tym samym naruszała zakaz wymieniony w ustawie - podał Kaczorek.

Zaznaczył, że Makuch również podpisała protokół pokontrolny.