Ustawę przyjęto jednogłośnie, za głosowało 438 posłów.

Wcześniej przy jednym głosie wstrzymującym się, Sejm uchylił Europejską Konwencję w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej sporządzoną w Strasburgu 19 sierpnia 1985 roku.

Nowa konwencja podpisana przez ministra sportu i turystyki 29 listopada 2016 roku zastępuje poprzednią, która stała się, w dużej części, nieaktualna i niezgodna z obecnymi europejskimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Ratyfikowana przez Sejm przewiduje m.in. odejście od postrzegania incydentów na stadionach wyłącznie jako przejawu szerszego problemu społeczno-ekonomicznego na rzecz uznania, że przemoc jest spontaniczną reakcją na bieżące wydarzenia. Podkreślona została konieczność prowadzenia na stadionach właściwej obsługi widza, co będzie czynnikiem przeciwdziałającym agresji.

Nowe uregulowania przewidują konieczność wcześniejszego oszacowania ryzyka i podejmowania środków prewencyjnych zamiast bezpośredniej interwencji na stadionie, co może powodować eskalację przemocy.

Konwencja pokreśla także znaczenie udziału w imprezie sportowej odpowiednio wyszkolonej służby porządkowej i informacyjnej, uwypukla rolę, jaką sport może odgrywać w promowaniu podstawowych wartości Rady Europy, takich jak spójność społeczna, tolerancja czy walka z dyskryminacją. (PAP)