statystyki

Prawo

decyzja administracyjna

wróć do działu: Prawo »

Decyzja administracyjna – podstawowa forma rozstrzygnięć organów administracji. Akt rozstrzygający władczo. Jest to jednostronne rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach konkretnej osoby w indywidualnej sprawie. Rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub części. Adresatem decyzji jest zawsze strona postępowania. Decyzja, co do zasady, powinna mieć formę pisemną. Do niezbędnych elementów każdej decyzji należy:

* oznaczenie organu administracji,
* data wydania decyzji,
* oznaczenie strony lub stron, do których decyzja jest skierowana,
* podstawa prawna decyzji,
* rozstrzygnięcie sprawy,
* uzasadnienie faktyczne i prawne,
* pouczenie o możliwości odwołania, terminach i trybie,
* podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Organ ma, co do zasady, doręczyć decyzję na piśmie. W wyjątkowych sytuacjach decyzję można też ogłosić. W terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia:

* co do rozstrzygnięcia bądź
* co do prawa odwołania,
* wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub
* skargi do sądu administracyjnego.

Można zażądać też sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w powyższych kwestiach. W tym przypadku termin do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi zacznie biec nie od dnia doręczenia decyzji, ale od dnia doręczenia jej odpowiedzi.
Postępowanie administracyjne w Polsce jest dwuinstancyjne. Od decyzji wydanej w I instancji służy odwołanie tylko do jednej instancji. Co do zasady, właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, co do zasady, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. A gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. W razie wniesienia odwołania w terminie wykonanie decyzji zostaje wstrzymane.
Od decyzji wydanej w I instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie. Można ją zakwestionować. Adresatowi decyzji przysługuje prawo zwrócenia się do tego samego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Od decyzji odwoławczych kończących postępowanie w II instancji przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać dodatkowo pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

Aleksandra Tarka

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1971 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty