Na szczycie UE w Brukseli przywódcy unijni wezwali do uwolnienia na Białorusi wszystkich więźniów politycznych i osób arbitralnie zatrzymanych, w tym Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi. Wezwano też do zakończenia represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów.

"Rada Europejska ponownie przypomina o swoim wezwaniu do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i arbitralnie zatrzymanych osób, w tym Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi, oraz do zakończenia represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów. Ponownie przypomina o demokratycznym prawie narodu białoruskiego do wyboru prezydenta w nowych, wolnych i uczciwych wyborach" - czytamy w konkluzjach szczytu.

UE w czwartek formalnie nałożyła sankcje gospodarcze na Białoruś w odpowiedzi na naruszenia praw człowieka i brutalne represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, opozycji demokratycznej i dziennikarzy w tym kraju, a także na przymusowe lądowanie samolotu linii Ryanair w Mińsku.

Sankcje gospodarcze obejmują zakaz bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub eksportu do kogokolwiek na Białorusi sprzętu, technologii lub oprogramowania przeznaczonego do monitorowania lub przechwytywania wiadomości w internecie i wiadomości komunikacji telefonicznej, a także towarów podwójnego zastosowania i technologii do celów wojskowych.

Sankcje zostały nałożone także na produkty naftowe, potaż oraz towary używane do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych. Ponadto dostęp do rynków kapitałowych UE jest ograniczony, a udzielanie ubezpieczeń i reasekuracji rządowi białoruskiemu oraz białoruskim organom i agencjom publicznym jest zabronione.

Wreszcie Europejski Bank Inwestycyjny wstrzyma wszelkie wypłaty lub płatności w ramach istniejących umów związanych z projektami w sektorze publicznym oraz istniejących umów o świadczenie usług pomocy technicznej. Państwa członkowskie będą również zobowiązane do podjęcia działań na rzecz ograniczenia zaangażowania na Białorusi banków rozwoju.

Decyzja o sankcjach w pełni wdraża konkluzje Rady Europejskiej z 24 i 25 maja, w których szefowie państw i rządów UE wezwali Radę do zakazu przelotów nad przestrzenią powietrzną UE przez białoruskie linie lotnicze i uniemożliwienia dostępu do portów lotniczych UE lotów obsługiwanych przez tych przewoźników oraz przyjęcie sankcji, w tym gospodarczych. Wszystkie te środki zostały już wprowadzone.

Od października 2020 roku UE sukcesywnie nakłada sankcje na Białoruś. Środki zostały przyjęte w odpowiedzi na m.in. zastraszanie i brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów, członków opozycji i dziennikarzy w tym kraju. Łącznie 166 osób i 15 podmiotów podlega obecnie środkom ograniczającym, które obejmują zamrożenie aktywów zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów, oraz zakaz podróżowania osób fizycznych do UE.