Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o. ogłosiła rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu. Podano wymagania dotyczące kandydatów.

Praca tylko dla Polaka

W postępowaniu na stanowisko prezesa mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. Kandydat ma też posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, korzystać z pełni praw publicznych i posiadać obywatelstwo polskie.

Dodatkowo pożądane jest, aby kandydat posiadał doświadczenie zawodowe w sektorze, w którym działa spółka i posiadał dostęp do informacji niejawnych z klauzulą „tajne”. Kandydat nieposiadający takiego dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury, będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję.

Zgłoszenie kandydata powinno obejmować: życiorys, list motywacyjny, oświadczenie o spełnieniu kryteriów Fabryki Broni, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oraz aktualne zaświadczenie lekarskie.

Od listopada 2021 roku do czerwca 2024 roku prezesem Fabryki Broni był Wojciech Arndt. Obecnie obowiązki prezesa pełni Seweryn Figurski, a prowadzone postępowanie ma doprowadzić do powołania nowego prezesa tej należącej do PGZ spółki. Dostarcza ona różne typy broni strzeleckiej, w tym MSBS Grot, na rynki krajowe i zagraniczne.

Historia Fabryki Broni w Radomiu

Fabryka Broni Łucznik w Radomiu ma długą i bogatą historię, sięgającą roku 1925, kiedy to rozpoczęto produkcję broni na potrzeby Wojska Polskiego. W czasie II wojny światowej zakłady były pod kontrolą niemiecką, a po wojnie nastąpiła ich odbudowa i modernizacja. W latach 50. i 60. XX wieku Fabryka Broni w Radomiu stała się kluczowym producentem broni strzeleckiej w Polsce, dostarczając m.in. pistolety VIS, które do dziś są uznawane za jedne z najlepszych polskich konstrukcji. Fabryka przetrwała liczne zmiany polityczne i gospodarcze, stając się symbolem polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Najważniejsze zamówienia i produkcje Fabryki Broni w Radomiu

Współczesna Fabryka Broni Łucznik jest znana z produkcji nowoczesnych karabinów, takich jak MSBS Grot, które zdobyły uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W 2017 roku podpisano kontrakt na dostawę karabinów Grot dla polskiej armii, co było jednym z największych zamówień w historii fabryki. Ponadto, zakłady w Radomiu realizują zamówienia dla różnych służb mundurowych i jednostek specjalnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ostatnich latach Fabryka Broni poszerzyła swoją ofertę o różne akcesoria i modyfikacje broni, dostosowując swoje produkty do specyficznych potrzeb użytkowników.