W prezydenckim projekcie ustawy jest założenie, by utworzyć zespoły zadaniowe składających się z żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Zadania zespołów obejmują ochronę najważniejszych osób w państwie oraz obiektów państwowych i placówek zagranicznych.

Posłowie wszystkich ugrupowań, w tym ci, którzy wyrażali zastrzeżenia do przepisów, opowiedzieli się za kontynuowaniem pracy nad projektem prezydenta. Podczas debaty nie złożono wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Zgłoszono propozycję przejścia do drugiego czytania bez odsyłania projektu do komisji.

Specjalsi na ratunek?

Projekt zakłada utworzenie zespołów zadaniowych składających się z żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. „Obecna sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego wymaga podejmowania działań ochronnych przez Wojska Specjalne w ramach wsparcia Służby Ochrony Państwa” – stwierdzono w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, Wojska Specjalne mogą współdziałać ze Służbą Ochrony Państwa przy ochronie najważniejszych osób w państwie, w tym Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych oraz ministra spraw zagranicznych. Do wspólnych zadań zalicza się również ochrona obiektów służących najważniejszym osobom w państwie, z wyłączeniem obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości, oraz ochrona placówek zagranicznych RP.

Zespoły zadaniowe ochronią VIP-ów

W celu realizacji współdziałania mogą być tworzone zespoły zadaniowe składające się z żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Decyzję o udziale żołnierzy Wojsk Specjalnych w składzie zespołu zadaniowego, niepodlegającą ogłoszeniu, wydaje Minister Obrony Narodowej na wniosek Szefa Służby Ochrony Państwa.

Projekt zakłada, że w ramach działania zespołu zadaniowego żołnierze Wojsk Specjalnych będą wykonywać polecenia i rozkazy według procedur obowiązujących w Służbie Ochrony Państwa, z uwzględnieniem taktyki działania Wojsk Specjalnych. „Żołnierze Wojsk Specjalnych, wchodzący w skład zespołu zadaniowego pozostają w systemie dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślono w uzasadnieniu.

„Analogiczne rozwiązania obowiązują w przypadku współdziałania Wojsk Specjalnych z organami i służbami, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136, 1834 i 1860). Podjęcie przez Wojska Specjalne działań ochronnych lub rozpoznawczo-bojowych wymaga postanowienia Prezydenta RP o użyciu Wojsk Specjalnych” – dodano.

Drugi raz projekt prezydenta w Sejmie

Projekt wniesiono do Sejmu po raz pierwszy w sierpniu 2023 roku. Ponieważ Izba nie zajęła się nim przed wyborami, projekt wymagał ponownego złożenia w nowej kadencji. Dokument zakłada m.in. włączenie marszałków Sejmu i Senatu w system kierowania obroną państwa oraz w system stałych dyżurów, który zapewniłby im świadomość sytuacyjną w sprawach związanych z bezpieczeństwem państwa.