Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że gminy mogą ubiegać się o pieniądze na zasiłek losowy dla uczniów z terenów poszkodowanych wskutek powodzi, gradobicia, deszczy nawalnych czy huraganów. Zasiłek losowy mogą otrzymać dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów.

Możliwość wsparcia uczniów daje "Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024".

Pomoc dla uczniów z rodzin dotkniętych żywiołem

Pomoc jest skierowana do rodzin dzieci i uczniów, które poniosły straty w wyniku wystąpienia żywiołu uniemożliwiające poprawne funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Zasiłek losowy

Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych stanowi podstawę do udzielenia dzieciom i uczniom pomocy w formie: zasiłku losowego na cele edukacyjne, wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Zasiłek losowy mogą otrzymać dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej.

Z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub zajęcia terapeutyczno-edukacyjne organizowane są dla: dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej i mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ile wynosi zasiłek losowy?

Zasiłek losowy dla jednego dziecka lub ucznia wynosi 1000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 1540 zł na ucznia. Dopuszczalne jest łączenie obu tych form wsparcia (do łącznie 2540 zł).

Wnioski rodziców na formularzu ustalonym przez daną gminę przyjmują właściwi miejscowo (ze względu na miejsce zamieszkania dziecka) wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka