Wyborcy mają 14 dni na wniesienie ewentualnych protestów wyborczych do sądu, zostaną one rozpatrzone w ciągu kolejnych 30 dni. W proteście należy sformułować swoje zarzuty oraz przedstawić dowody, na których się opierają.

Frekwencja i wyniki w II turze wyborów samorządowych w Polsce

W niedzielnej II turze wyborów samorządowych Polacy wybrali 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Frekwencja wyniosła 44,06 proc.

Proces prawny dotyczący ważności wyborów samorządowych i protestów

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, w kwestii ważności i ewentualnych protestów przy wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stosuje się te same przepisy, co w przypadku wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, czyli rad gmin, powiatów i województw.

Oznacza to, że protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego, w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów. Wnosząc protest, należy sformułować swoje zarzuty oraz przedstawić dowody, na których się opierają.

Rozpatrywanie protestów wyborczych przez sąd okręgowy

Sąd okręgowy rozpoznaje protesty wyborcze w ciągu 30 dni po upływie terminu na ich wnoszenie, w składzie trzech sędziów, z udziałem komisarza wyborczego, przewodniczących właściwych komisji wyborczych lub ich zastępców.

Sąd okręgowy, rozpoznając protesty wyborcze, rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru radnego.

Ścieżka odwoławcza dla protestów wyborczych

Na orzeczenia sądu okręgowego wnoszącym protest wyborczy przysługuje w ciągu siedmiu dni zażalenie do sądu apelacyjnego. Ten rozpoznaje sprawę w ciągu 30 dni. (PAP)

kos/ sdd/ jra/