Senackie komisje rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz gospodarki narodowej i innowacyjności opowiedziały się w środę za przyjęciem ustawy o zapewnieniu dostępności niektórych produktów i usług; zgłosiły dwie poprawki.

Poprawki do ustawy dotyczącej dostępności produktów i usług

Podczas wspólnego posiedzenia komisje poparły ustawę o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Senatorowie zgłosili dwie doprecyzowujące poprawki, które uzyskały akceptację komisji. Pierwsza dotyczyła definicji usługi dostępu do usług audiowizualnych, natomiast druga polegała na zastąpieniu określenia "unikać zakłóceń", określeniem "eliminować zakłócenia".

Nowe przepisy mające na celu zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Nowe przepisy mają zobowiązać podmioty gospodarcze do stosowania zasad dostępności w oferowanych przez siebie produktach i usługach, tak aby jak największa liczba osób mogła z nich samodzielnie korzystać. Dotyczy to przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, ale również wszystkich innych osób, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, związanych np. z wiekiem, chorobami lub utratą sprawności. Zobowiązani do spełnienia warunków dostępności mają być m.in. producenci, importerzy, dystrybutorzy, usługodawcy. Zasady dostępności mają mieć zastosowanie przy: komputerach, telefonach komórkowych, terminalach płatniczych w sklepach, bankomatach, automatach biletowych oraz urządzeniach do odprawy samoobsługowej.

W przypadku usług będą to usługi: telekomunikacyjne, cyfrowe w transporcie pasażerskim (autobusowym, autokarowym, lotniczym, wodnym oraz kolejowym, jeśli chodzi o m.in. strony internetowe i aplikacje mobilne oraz bilety elektroniczne). Zasady dostępności mają być również stosowane w bankowości detalicznej, handlu elektronicznym czy audiowizualnych usługach medialnych.

Wyjątki w obowiązku zapewniania dostępności dla przedsiębiorców

Ustawa określa również okoliczności, w jakich przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do spełnienia wymagań dostępności. Będą zwolnieni z nowych obowiązków, jeśli będą one zbyt kosztowne lub będą wymagały zbyt dużych zmian technologicznych. Dotyczy to m.in. mikrofirm.

Procedury składania skarg w przypadku niespełniania wymagań dostępności

Konsument będzie mógł złożyć skargę do przedsiębiorcy na to, że dany produkt bądź usługa nie spełnia wymagań dostępności. Każdy będzie mógł też złożyć taką skargę do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). System nadzoru rynku dostępności produktów i usług będą tworzyć - oprócz PFRON - m.in. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, minister właściwy do spraw informatyzacji, Rzecznik Finansowy, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Ustawa ma wejść w życie 28 czerwca 2025 r. (PAP)

ewes/ mmu/