Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem usprawniającym finansowanie inwestycji z części pożyczkowej KPO i projektem zmian w Kodeksie pracy, chroniącym pracowników przed szkodliwymi substancjami. Rada Ministrów omówi też sprawy bieżące.

Rząd rozpatrzy nowelizację ustawy dla usprawnienia KPO

Rząd zbierze się we wtorek o godz. 11. W porządku obrad jest m.in. przygotowany przez resort funduszy i polityki regionalnej projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Chodzi o usprawnienie wdrażania KPO m.in. w kontekście wykorzystania dodatkowej puli pożyczki w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, która została uwzględniona w rewizji KPO.

Projekt umożliwi m.in. podpisywanie i rozliczanie w euro inwestycji z części pożyczkowej KPO w przypadku budowy morskich farm wiatrowych. Ma to służyć zwiększeniu zainteresowania środkami przeznaczonymi na ten cel. Ponadto stworzona ma być podstawa prawna do zaciągania zobowiązań przez podmioty realizujące zadania związane z realizacją inwestycji w formie pożyczek w ramach KPO.

Projekt ustawy zakłada też zmianę kalendarza prac nad programowaniem polityki rozwoju. O rok (do 31 grudnia 2024 r.) ma zostać przesunięty termin przyjęcia przez rząd koncepcji rozwoju kraju, co ma pozwolić na "lepsze odzwierciedlenie w niej aspiracji obecnego rządu". Do 31 grudnia 2026 r. ma zostać przedłużony czas na aktualizację strategii rozwoju województw.

Zmiany w Kodeksie pracy w związku z ochroną pracowników przed substancjami szkodliwymi

Rada Ministrów rozpatrzy też projekt zmian w Kodeksie pracy, przygotowany przez resort rodziny. Proponowana nowela ma wdrożyć zmienioną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów. Dyrektywa rozszerza wykaz szkodliwych czynników o substancje reprotoksyczne.

Według Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, substancje reprotoksyczne występujące w polskich przedsiębiorstwach to m.in. toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego czy metale – ołów, kadm, rtęć i ich związki. Mogą one niekorzystnie wpływać na funkcje seksualne i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet, a także na rozwój potomstwa.

Zgodnie z projektem, jeśli pracownik jest narażony na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, pracodawca ma je zastąpić mniej szkodliwymi dla zdrowia lub zastosować "inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki".

Pracodawca ma też rejestrować wszystkie rodzaje prac w kontakcie z tymi substancjami, a także prowadzić rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

Nowelizacja upoważnia ministra zdrowia do wydania, w porozumieniu z ministrem pracy, odpowiedniego rozporządzenia z m.in. wykazem tych substancji, a także do określenie szczegółowych warunków ochrony pracowników, warunków i sposobu monitorowania ich stanu zdrowia.

Rząd omówi też sprawy bieżące.(PAP)

kmz/ sdd/